• Wydanie nr 04/03/2024 z dnia 04 marca 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ełk, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 216 930.00 zł
  • Powierzchnia: 28.20 m 2
Wydanie nr 17/03/2023 z dnia 17 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

PREZYDENT MIASTA EŁKU

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości lokalowej mieszkalnej nr 5, opisanej w KW OL1E/00016723/2, położonej na I piętrze w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku, o powierzchni użytkowej 28,20 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1/100 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz działkę gruntu oznaczoną nr 144/2 o pow. 796 m2 oraz udział 1/46 części działki gruntu oznaczonej nr 144/4 o pow. 2792 m2 ujawniony w KW OL1E/00012704/5.

Lokal składa się z kuchni, pokoju, łazienki/w.c i przedpokoju.

Lokal posiada następujące instalacje sieciowe: elektryczną (brak licznika), wodociągową – ciepła i zimna woda użytkowa, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i gazową (brak licznika).

Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej mieszkalnej wraz z udziałem wynosi – 216.930,00 zł (dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych), w tym:

1/ cena lokalu wraz z udziałem 1/100 części działki gruntu 144/2 wynosi 190.830,00 zł (w tym cena ułamkowej części gruntu 3.400,00 zł) - stawka podatku VAT - zwolniony art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 i 974, z 2021 r. poz. 2105, z 2022 r. poz. 1137, 1301, 1488, 1561, 2180 i 2707 oraz z 2021 r. poz. 2105 i 2427).

2/ cena udziału 1/46 części działki gruntu 144/4 wynosi 26.10,00 zł - do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

Cena udziału 1/46 części gruntu w działce 144/4 stanowi 12,03153 % ceny wywoławczej nieruchomości lokalowej mieszkalnej wraz z udziałem.

Wysokość wadium – 43.300,00 zł (czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych).

Brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który swoimi ustaleniami obejmowałby nieruchomości, położone na terenie obrębu 1 miasta Ełku przy ul. Sikorskiego 9, oznaczone w operacie ewidencji gruntów numerami 144/2 i 144/4, i Rada Miasta Ełku nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze obejmującym ww. działki.

Ponadto informuję, że Prezydent Miasta Ełku wydał następujące decyzje w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego:

  1. nr 6/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r., dla inwestycji polegającą na „budowie kolektora deszczowego w obrębie osiedli Centrum i Północ I”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/4,

  2. nr 23/2008, z dnia 18 listopada 2008 r., dla inwestycji polegającej na „budowie kablowej linii światłowodowej w relacji budynek Rejonu Energetycznego Dystrybucji Ełk ul. Sportowa – stacja 110/15kV Ełk 2 ul. Wileńska”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/4,

  3. nr 16/2009, z dnia 22 czerwca 2009 r., dla inwestycji polegającej na „rozbudowie ulic Wileńskiej i Grodzieńskiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/4,

  4. nr 23/2012 z dnia 24 grudnia 2012 r., dla inwestycji polegającą na „przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia z przyłączami”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomości nr 144/2 i 144/4,

  5. nr 21/2015, z dnia 22 grudnia 2015 r., dla inwestycji polegającej na „przebudowie kanalizacji sanitarnej os. Północ w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk II”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/4,

  6. nr 3/2018, z dnia 06 marca 2018 r., dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV”, na terenie obejmującym m.in. nieruchomość nr 144/4.

Na dzień wydania niniejszego zaświadczenia brak jest pozostających w obrocie prawnym decyzji ustalających warunki zabudowy dla przedmiotowych działek.

Jednocześnie informuję, nieruchomości o nr 144/2 i 144/4 nie są położone na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w myśl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485).

Gmina Miasto Ełk nabyła lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku nr 9 przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Ełku w drodze spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W tej sprawie komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ełku Eliza Edyta Kamińska dokonała spisu inwentarza.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami i nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 1281.2023 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 30 stycznia 2023 r. ww. nieruchomość lokalowa mieszkalna przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczą się w stosunku do niej żadne postępowania.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2023 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej w Urzędzie Miasta Ełku, przy ul. Piłsudskiego 4.

W przetargu mogą brać udział osoby, które:

1) wniosą wadium w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. :

a/ w pieniądzu, na rachunek Urzędu Miasta Ełku PKO Bank Polski 85 1020 4724 0000 3102 0038 8538,

b/ w obligacjach Skarbu Państwa, lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Ełku (pokój nr 235).

2) nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć do wglądu aktualny wypis z odpowiedniego rejestru.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z potwierdzeniem wniesienia opłaty skarbowej z tytułu pełnomocnictwa, jeżeli wniesienie takiej opłaty wynika z przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142, 1812 i 2236).

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu, przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień. Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Sprzedający powiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty zawarcia umowy sprzedaży oraz opłaty od wniosków o wpis w księdze wieczystej, pokryje nabywca nieruchomości.

Jeżeli osoba, ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nabywca nieruchomości staje się członkiem wspólnoty mieszkaniowej, wchodząc jednocześnie w prawa i obowiązki określone ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r, o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048). Zarząd nad nieruchomością będzie sprawowany na podstawie ustawy o własności lokali.

Zarządcą nieruchomości przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 9 w Ełku jest firma Jagłowski Hubert – Zarządzanie Nieruchomościami ul. płk Witolda Pileckiego 3 lok. PG6, 19- 300 Ełk.

Właściciele nieruchomości uczestniczą w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez wnoszenie na rzecz Gminy opłat adiacenckich.

Niniejszy przetarg jest ogłoszony po upływie terminu (6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344). W wyznaczonym terminie nie wpłynęły wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie wyżej powołanych przepisów.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ełku.

Prezydent Miasta Ełku może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

W przypadku wniesienia skargi Prezydent Miasta Ełku wstrzymuje czynności związane ze zbyciem nieruchomości.

Prezydent Miasta Ełku może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Prezydenta Miasta Ełku poda do publicznej wiadomości zamieszczając w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszając na tablicy ogłoszeń (pierwsze piętro) w Urzędzie Miasta Ełku na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu, która będzie zawierać między innymi imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

W celu obejrzenia lokalu, zapoznania się z jego stanem technicznym, należy zgłosić się do „Administrator” Sp. z o. o. w Ełku ul. Wojska Polskiego 68, tel. 87 732 6467.

Szczegółowe warunki przetargu oraz bliższe informacje o nieruchomości podane są w ogłoszeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk (I piętro), na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod nr tel. 87 732 61 35.


ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA

Mirosław Hołubowicz

Lokalizacja