• Wydanie nr 27/09/2020 z dnia 27 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Knapy, Lututów, Woj. Łódzkie
 • Cena: 3 000 000.00 zł
 • Powierzchnia: 12 364.00 m 2
Wydanie nr 21/02/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Obwieszczenie o przetargu

Przedmiotem przetargu jest nabycie przedsiębiorstwa w całości w rozumieniu art. 55¹ KC pod firmą Blue Gas N'R'G Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS 0000380359). Opis i oszacowanie przedsiębiorstwa z oraz warunki przetargu ustalone Postanowieniem Sądu z dnia 14 lutego 2020 r dostępne są w biurze syndyka , ul. Fabryczna 16/22 lok.1, 00-446 Warszawa, tel: 22 864-85-87 e-mai: kancelariasyndyk@wp.pl oraz w aktach postępowania pod sygn. akt XIX GUp 357/19 w Czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

W skład przedsiębiorstwa wchodzą:

 

I.  Nieruchomość: prawo własności gruntu opisanego w KW SR1W/00098441/3, stanowiącego działkę nr 35/4 z obrębu ew. 15, Knapy AB, położonego w Knapach, gm. Lututów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, o powierzchni 1,2364 ha, zabudowanego jednokondygnacyjnym budynkiem przemysłowym i budynkiem elektrociepłowni oraz jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym, wraz z przynależnymi mediami, ogrodzeniem, - oszacowanymi przez rzeczoznawcę na kwotę łączną 3.019.403,55 zł (vide str. 8 punkt 5.1.2 operatu oraz odpis z KW);

II. Środki trwałe, opisane w operacie szacunkowym na str. 12 vide tabela 5.3.6, oszacowane przez biegłego na kwotę 12.714.588,20 zł;

III. Magazyn części zamiennych, opisanych w operacie szacunkowym na str. 14, oszacowane na kwotę łączną 132.000 zł;

IV. Nakłady poniesione na pozyskanie koncesji (str. 14 i 15 operatu):

a.      Lelików – poniesione nakłady w kwocie nominalnej 179.000 zł;

b.      Międzyzdroje – poniesione nakłady w kwocie nominalnej 263.000 zł; –

c.      koncesja otwiertu Uników: wartość bilansowa otwiertu wynosi 4.661.800,07 zł;

W odniesieniu do lit. a, b i c Nabywca,  przy uwzględnieniu wymogów Prawa Geologicznego i Górniczego w części dotyczącej uzyskiwania koncesji, nabywa prawa do nakładów i praw wynikających z czynności już wykonanych przez Upadłego;

Operat szacunkowy przywołany w treści dostępny jest w biurze syndyka w Sądzie, w aktach postępowania upadłościowego (sygn. akt XIX GUp 357/19).

  Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 3.000.000 zł netto (słownie: trzy miliony złotych).

  Pisemne oferty należy składać do Sędziego komisarza w terminie do dnia 06 marca 2020 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w zamkniętej kopercie z dopiskiem sygnatura akt XIX GUp 357/19 z dopiskiem „ NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA”

  Wymagane wadium w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Blue Gas N’R’G Sp. z o.o. w upadłości w banku PKO BP SA nr 58 1020 4900 0000 8602 3118 2617, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XIX GUp 357/19 najpóźniej do dnia 06 marca 2020 r. (liczy się faktyczny termin uznania w/w kwoty na rachunku).

  Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 10 marca 2020 r w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, o godz. 09:15 w sali nr 119. Oferent ma obowiązek zapoznania się z treścią warunków przetargu oraz ze stanem faktycznym i prawnym całości przedmiotu przetargu. Syndyk zastrzega prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Lokalizacja