• Wydanie nr 25/05/2020 z dnia 25 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Suchedniów, Woj. Świętokrzyskie
 • Cena: 48 800.00 zł
 • Powierzchnia: 3 210.00 m 2
Wydanie nr 27/05/2019 z dnia 27 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

SYNDYK MASY UPADLOŚCI
Renaty Kaczmarzyk
adres do korespondencji: ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św.
ogłasza pisemny przetarg ofertowy

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Suchedniowie przy ul. Żeromskiego, nr działki 2230 o pow. 3 210 m2 dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1R/00015437/2 za cenę wywoławczą 48 800,00 zł brutto


Warunki przetargu

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami oraz wpłacenie wadium.

 2. Zainteresowani winni składać oferty w języku polskim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2019r. przesyłając je wyłącznie przesyłkami poleconymi na adres: Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski ul. Wardyńskiego 3; 27-400 Ostrowiec Św. O terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia przesyłki do adresata.

 3. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami winny być składane w zamkniętej kopercie A4, a ta koperta umieszczona w kolejnej kopercie formatu A4 z dopiskiem „Oferta na przetarg - nie otwierać”.

 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4 880,00 zł. na konto:

Kancelaria Syndyka Mariusz Kwiatkowski, ul. Akacjowa 21, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski nr: 42 1050 1461 1000 0091 4462 8774

Kopię przelewu wadium należy dołączyć do oferty oraz należy wskazać numer konta oferenta, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

 1. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44 w dniu 19.06.2019r. o godz. 13.30 sala XXV.

 2. Pozostałe warunki przetargu a także dokumenty, informacje i oświadczenia jakie winna spełniać oferta zamieszczone zostały w regulaminie przetargu.

 3. Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia przetargu na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn.

 4. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu, wgląd w operat szacunkowy oraz regulamin przetargu można uzyskać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Syndykiem nr tel. 601 695 025.


Lokalizacja