• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Straszyn, Pruszcz Gdański (Gmina), Woj. Pomorskie
 • Cena: 6 500 000.00 zł
 • Powierzchnia: 3 351.69 m 2
Wydanie nr 01/10/2019 z dnia 01 października 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż

kompleksu nieruchomości Hotelu Cztery Pory Roku, na który składają się:


1)

a) Działki nr 293/30, 293/39, 293/40, 293/41, obszar 7 852m2, KW nr GD1G/00117002/0.

Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

b) Działki nr 43/15, 43/16, obszar 3.250m2, KW nr GD1G/00066694/4

Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

c) Działka nr 293/25, obszar 92m2, KW nr GD1G/00229969/4.

Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.


Właściciel: Skarb Państwa;

Użytkownik wieczysty: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.


2)

a) Działki nr 43/19, 43/20, obszar 4.407m2, KW nr GD1G/00069592/0

Dział III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.


Właściciel: Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.


Nieruchomości w części zabudowane budynkami niemieszkalnymi:

Działka nr 43/19 - budynek murowany1), 1-kondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 466m2, powierzchni użytkowej około 400m2 (w trakcie inwentaryzacji), rok zakończenia budowy 1960, główna funkcja wg. FSB– nieokreślony inny atrybut (wykorzystywany był jako budynek szkoleniowy),


Działka nr 43/15,43/16 – budynek drewniany (chata biesiadna), częściowo 3- kondygnacyjny

(w tym dwie kondygnacje naziemne), rok zakończenia budowy 2004r, o powierzchni zabudowy 318 m2, powierzchni

użytkowej 378,4m2ówna funkcja wg.FSB– nieokreślony inny atrybut, budynek wykorzystywany był jak chata

biesiadna/hotelowa,


Działka nr 43/16, 43/19, 43/20, 293/40, 293/41 – budynek murowany1), częściowo przeszklony, 5 kondygnacyjny

w tym jedna kondygnacja podziemna, rok zakończenia budowy 2003 r., o powierzchni zabudowy 1794m2,

powierzchni użytkowej 3.351,69 m2, główna funkcja wg. FSB -hotel


Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady

Gminy Kolbudy nr XXI/167/2008r. z dnia 2 grudnia 2008r, zgodnie z którym:

Działki nr 43/15, 43/16, 43/19, 43/20, 293/40, 293/41 położone są na terenie zabudowy usługowej (strefa 15.U);

Działka nr 293/39 położona jest w części na terenie wydzielonego ciągu pieszo- jezdnego (strefa 23.KX), w części na terenie ulicy wewnętrznej (strefa 22.KDW) oraz w części na terenie wód powierzchniowych śródlądowych- fragment rzeki Raduni (strefa 20.WS);

Działka nr 293/25 położona jest w części na terenie ulicy wewnętrznej (strefa 22.KDW) oraz w części
na terenie wydzielonego ciągu pieszo- jezdnego (strefa 23.KX);

Działka nr 293/30 położona jest na terenie parkingu (strefa 11.KP) oraz w części na terenie zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej (strefa 10.M/U).


Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.Cena wywoławcza wynosi 6.500.000 zł netto

Wadium 650.000 zł netto

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 • złożenie pisemnej oferty zawierającej:

 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę oferenta,

 • datę sporządzenia oferty,

 • oferowaną cenę za nabycie praw do Nieruchomości, nie mniejszą od Ceny Wywoławczej i sposób jej zapłaty

 • podpis oferenta.

 • załączenie do oferty pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz stanem

prawnym, technicznym nieruchomości i akceptacji stanu nieruchomości oraz Regulaminu przetargu bez zastrzeżeń.

 • załączenie do oferty pisemnego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydanego przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wystawionego przez Urząd Skarbowy.

 • Załączenie - w przypadku oferentów będących przedsiębiorcami - aktualnego wyciągu z właściwego rejestru

lub innego dokumentu urzędowego, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jego reprezentacji – wystawiony nie wcześniej, niż na trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, względnie pełnomocnictwo do reprezentacji, jeżeli osoba reprezentująca nie jest ujawniona we właściwym rejestrze.

 • wpłacenie kwoty wadium na konto w Banku PEKAO SA o numerze 91 1240 6292 1111 0010 3626 8585 przed

upływem terminu składania oferty oraz dołączenie dowodu wpłacenia wadium do oferty.


Oferty należy składać w zamkniętych, nieprzeźroczystych kopertach, na adres:

ENERGA Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. Al. Grunwaldzka 472A, 80-309 Gdańsk z dopiskiem
„Oferta przetargowa na zakup kompleksu nieruchomości Hotelu Cztery Pory Roku - do rąk własnych Iwony Blicharskiej”, za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście, w terminie do dnia 10 stycznia 2020r roku do godz.1500


Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego nastąpi w siedzibie Energa Centrum Usług Wspólnych Spółka z o.o.

do dnia10 marca 2020r.


Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zastrzega sobie prawo odwołania lub

unieważnienia przetargu, odwołania bądź zmiany Regulaminu przetargu, a także zamknięcia przetargu bez

dokonania wyboru i podania przyczyny – w każdym czasie.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu, zamieszczonym na stronach

internetowych:


https://energa-cuw.pl/


https://bip.energa.pl/nieruchomosciDodatkowych informacji udziela

Iwona Blicharska, tel. (058) 77-88-366 tel. kom.691-164-465, iwona.blicharska@energa.pl • trwa postępowanie ujawniające budynek w kartotece budynków prowadzonej przez Starostę Gdańskiego.
Lokalizacja