• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
  • Cena: 2 900 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 096.66 m 2
Wydanie nr 11/10/2019 z dnia 11 października 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk Masy Upadłości CART sp. z o.o. w likwidacji, w upadłości w Krakowie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

wchodzących w skład masy upadłości


Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowych obejmujących niezabudowaną działkę nr ew. 286 oraz zabudowaną działkę nr ew. 285/1 i 285/2, o łącznej pow. 3058 mkw, wraz z prawem własności naniesień w postaci murowanego budynku produkcyjno-biurowego o pow. 1096,66 mkw położonych w Krakowie przy ul. Gromadzkiej 71.. Sprzedaż łączna ww nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż 2.900.000,00 zł powiększoną o obowiązujący w momencie przeniesienia tytułu własności należny podatek VAT.


Z regulaminem przetargu oraz szczegółowym opisem nieruchomości ujętych w operatach szacunkowych można zapoznać się w biurze syndyka w Krakowie, al. 29 Listopada 130 pok. 501 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00. Wszelkich informacji udziela syndyk pod nr tel. (12) 420-26-89 lub pod adresem e-mail: biuro@syndykmasy.pl. Pod wyżej wskazanym nr telefonu można uzgodnić termin obejrzenia przedmiotowych nieruchomości.


Przystępujący do przetargu winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 290.000,00 na rachunek bankowy upadłego w IDEA BANK 67 1950 0001 2006 0058 0600 0002. Oferty dotyczące nabycia przedmiotu przetargu wraz z dowodem wpłaty winny być złożone osobiście
w zaklejonej kopercie lub przesłane listem poleconym, z dopiskiem „Przetarg – Kraków, ul. Gromadzka” na adres: Biuro Syndyka, syndyk Krzysztof Wasilewski, 31-406 Kraków,
al. 29 Listopada 130 pok. 501.
Termin składania ofert określa się na dzień 13 listopada 2019 r. do godz. 1600. Za datę złożenia oferty przesłanej listem poleconym uważa się datę jej wpływu do Biura Syndyka. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu przetargu.


Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienie
w całości bez podania przyczyny. Przetarg odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Ciby w Krakowie (31-072), przy ul. Wielopole 16/3, w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 12
00. Tryb zaskarżenia decyzji o wyborze oferty określa art. 320 ust. 2 p.u.

Lokalizacja