• Wydanie nr 08/12/2021 z dnia 08 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Łódź, Woj. Łódzkie
 • Cena: 9 129 600.00 zł
 • Powierzchnia: 4 897.00 m 2
Wydanie nr 25/11/2021 z dnia 25 listopada 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

90-042 Łódź, ul. Targowa 18

OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ:

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 4897 m2, położonej
w miejscowości Łódź, ul. Wodna 3, działka nr 4/20, Obr. W-24

wraz z własnością budynku i budowli posadowionych na gruncie.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem zbycia jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul. Wodnej 3, obejmującej działkę nr 4/20 o powierzchni 4897,00 m2 wraz z prawem własności budynku
i budowli, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której Sąd Rejonowy w Łodzi,
XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1M/00002784/7. Właścicielem gruntu jest Gmina Miasto Łódź, użytkownikiem wieczystym gruntu Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Prawo użytkowania wieczystego przysługuje Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. do dnia 05.12.2089 r.

W obrębie nieruchomości nie była prowadzona działalność polegająca na produkcji gazu.

Teren nieruchomości jest ogrodzony, utwardzony głównie płytami drogowymi żelbetonowymi oraz nawierzchnią z tłucznia.

Na terenie nieruchomości przy granicy wschodniej posadowiony jest budynek portierni. Budynek w konstrukcji tradycyjnej, parterowy o powierzchni zabudowy 16 m2, wybudowany w 1958 r.

Na nieruchomości znajdują się odcięte przyłącza gazowe DN 50 oraz przyłącze niskiego ciśnienia PE DN 90, które jest odcinkiem nagazowanym, lecz nie jest aktualnie użytkowane. Wszystkie opisane elementy sieci gazowej mogą zostać przez Nabywcę usunięte z terenu działki – nie są wykorzystywane obecnie do doprowadzenia gazu. Nabywca w treści aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia praw do nieruchomości zobowiązany będzie do zrzeczenia się wszelkich roszczeń dotyczących ewentualnej konieczności usunięcia istniejącej w obrębie nieruchomości infrastruktury gazowej.

W północnej części działki wzdłuż północnej granicy działki w linii wschód - zachód przebiega ciepłociąg wody gorącej 2xDn400 mm, który zgodnie z rysunkiem miejscowego planu zagospodarowania może wymagać przebudowy lub likwidacji. Ciepłociąg nie stanowi własności PSG sp. z o.o.

Teren wokół nieruchomości jest zagospodarowany, wyposażony w pełną infrastrukturę techniczną.
Na terenie nieruchomości znajdują się nasadzenia zastępcze w postaci 19 sztuk brzóz usytuowanych wzdłuż zachodniej granicy działki. Nabywca gruntu zobowiązany jest do ich zachowania lub zmiany ich lokalizacji, po uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi.

Nieruchomość objęta jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza uchwalonym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz uchwałą Nr XXXIII/1088/20 z dn. 02.12.2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie, przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenach, dla których w dniu 24 grudnia 2020 r. została podjęta Uchwała Nr XXXIV/1118/20 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Rodziny Scheiblerów oraz ulic: Juliana Tuwima, Jana Kilińskiego i Krzysztofa Kieślowskiego, sprzedaż podlegać będzie prawu pierwokupu gminy Łódź. Nieruchomość podlega prawu pierwokupu, które przysługuje gminie Łódź.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zastrzega, że w umowie sprzedaży zawarte zostaną zapisy:

 • Nabywca oświadcza, że znany jest mu stan faktyczny i prawny nieruchomości,

 • Nabywca akceptuje bez zastrzeżeń stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz oświadcza,
  że w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego, a wpisem strony kupującej do ksiąg wieczystych przejmuje wszelką odpowiedzialność za nieruchomość
  i potencjalne roszczenia, jakie mogą powstać w tym okresie,

 • W zakresie dozwolonym przez prawo nabywca zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie mogą przysługiwać nabywcy względem sprzedawcy spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, z tytułu m.in. ewentualnej konieczności usunięcia podziemnej infrastruktury gazowniczej lub podjęcia innych działań związanych
  z zachowaniem stanu prawnego nieruchomości,

 • Nabywca zobowiązuje się do zachowania znajdujących się na terenie nieruchomości nasadzeń zastępczych w postaci 19 sztuk brzóz usytuowanych wzdłuż zachodniej granicy działki, a wszelkie ingerencje lub zmiany ich lokalizacji uzgodni z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi.

Jednostka PSG sp. z o.o. zarządzająca nieruchomością:

Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź ul. Targowa 18.

Osoby udzielające informacji o warunkach i przedmiocie przetargu:

Izabela Kozikowska nr tel. 42 675 91 53, kom. 885 883 147 oraz Monika Ochmańska nr tel. 42 675 91 50, kom. 725 991 660, e-mail: izabela.kozikowska@psgaz.pl, monika.ochmanska@psgaz.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Termin i zasady okazania nieruchomości:

Wizji nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 42 675 91 53, kom. 885 883 147 lub 42 675 91 50, kom. 725 991 660 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).

Miejsce i termin, w którym można zapoznać się z dokumentacją dotyczącą zbywanej nieruchomości:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi 90-042 Łódź

ul. Targowa 18.

Po uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu 42 675 91 53, kom. 885 883 147 lub 42 675 91 50, kom. 725 991 660.

Cena wywoławcza netto w PLN:

9.129.600,00 zł netto bez podatku VAT (słownie: dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset zł netto)

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy VAT planowana dostawa nieruchomości podlega fakultatywnemu zwolnieniu z podatku VAT. Jeśli nabywcą jest podatnik VAT czynny, strony mogą zrezygnować ze zwolnienia na podstawie odpowiedniego oświadczenia i opodatkować dostawę wg stawki 23% (przy spełnieniu warunków określonych w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy VAT).

Informacja o opodatkowaniu jest aktualna na dzień ogłoszenia przetargu. W przypadku zmiany przepisów zostanie ona dostosowana do przepisów obowiązujących na dzień podpisania umowy sprzedaży.

Wysokość wadium w PLN:

456 480,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100) brutto.

Wadium oferenta, który wygra przetarg podlega opodatkowaniu według stawki VAT właściwej dla sprzedaży będącej przedmiotem przetargu.

Termin wniesienia wadium:

14.12.2021 r.

Termin związania ofertą (tzn. termin do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży z uwagi na prawo pierwokupu przysługujące gminie Łódź):

30 dni od dnia otwarcia oferty, chyba że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron.

Informacje na temat wadium:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie wadium w wysokości podanej powyżej tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu,

 2. Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym przez bank,

 3. Wadium złożone w innej formie niepieniężnej powinno obowiązywać przez cały okres związania ofertą, a dla oferenta, którego oferta została przyjęta, winno być przedłużone do terminu 10 dni od terminu przeniesienia praw do nieruchomości. Dodatkowo z treści gwarancji powinno wynikać, iż jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie.

 4. Wadium, niezależnie od jego formy, należy wnieść do dnia 14.12.2021 r.,

 5. W przypadku wadium w pieniądzu, kwotę należy wpłacić na rachunek sprzedającego nr 60 1240 6292 1111 0010 7090 1732.

 6. W przypadku wadium w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku - dowód wniesienia wadium w formie oryginalnego dokumentu należy doręczyć w zamkniętej kopercie z napisem „DOWÓD WNIESIENIA WADIUM na przetarg Łódź ul. Wodna”, na adres:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

ul. Targowa 18, 90-042 Łódź

Budynek nr 5

Sekretariat – piętro II.

 1. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu żądanej kwoty na wskazane powyżej konto,

 2. Brak wpłaty wadium skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do przetargu,

 3. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli uczestnik przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,

 4. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy bądź nie stawi się na wyznaczony przez sprzedającego termin zawarcia umowy sprzedaży lub umowy przeniesienia praw do nieruchomości.,

 5. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny,

 6. Jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niepieniężnej, wadium ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny,

 7. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.

Termin składania ofert:

16.12.2021 r. do godz. 10:00

Miejsce składania ofert:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

90-042 Łódź ul. Targowa 18

Budynek nr 5

Sekretariat – piętro II

Forma składanej oferty:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „PRZETARG – Łódź ul. Wodna 3 NIE OTWIERAĆ DO DNIA 17.12.2021 r. DO GODZ. 10:30”. Niezłożenie oferty w wymaganej formie, w zamkniętej kopercie, będzie skutkowało unieważnieniem oferty.

Termin otwarcia ofert:

17.12.2021 r. godz. 10:30

Miejsce otwarcia ofert:

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi

90-042 Łódź, ul. Targowa 18

Budynek nr 6

Pokój 222, piętro II

Zastrzeżenia dotyczące przetargu:

 1. Oferent, przystępując do przetargu, zgadza się na warunki postawione w ogłoszeniu i przyjmuje je bez zastrzeżeń oraz nie wnosi zastrzeżeń co do stanu faktycznego i prawnego majątku będącego przedmiotem przetargu,

 2. W przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nabywca traci złożone wadium,

 3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, zbywający poinformuje oferentów o formie, w jakiej będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty,

 4. Sprzedający może w każdym czasie dokonać zmiany lub odwołać warunki przetargu
  oraz zakończyć przetarg w każdym czasie bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny,

 5. Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu,

 6. Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia warunkowej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert i w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego. Za zgodą stron istnieje możliwość przedłużenia terminu związania ofertą,

 7. Zapłata ceny powinna nastąpić najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży (przeniesienia praw do nieruchomości), z zastrzeżeniem, gdy nabywca finansuje nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu, wówczas zapłata ceny może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od podpisania umowy w formie aktu notarialnego, po przedłożeniu zawartej umowy kredytu bankowego najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem aktu notarialnego, z której wynika nieodwołalny obowiązek banku do zapłaty ceny sprzedaży po złożeniu w banku odpisu, również przez Sprzedającego, aktu notarialnego przeniesienia praw do nieruchomości.. Dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku Spółki. W przypadku gdy zapłata ceny nastąpi po podpisaniu umowy w formie aktu notarialnego nabywca jest zobowiązany do poddania się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

 8. Oferent, który wygra przetarg, jest zobowiązany do uiszczenia ceny nabycia oraz zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie i na warunkach ustalonych przez zbywającego. Odstąpienie od powyższego oznacza, że umowa nie zostanie zawarta z winy oferenta i powoduje utratę wadium,

 9. Oferenci mają możliwość dokonania oględzin przedmiotu sprzedaży na własny koszt,

 10. Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do:

 1. zwrotu uiszczonej przez PSG opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu proporcjonalnie za okres od dnia podpisania umowy sprzedaży praw do nieruchomości do końca roku, którego dotyczy opłata za użytkowanie wieczyste. Zwrot opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nastąpi na podstawie dokumentów księgowych wystawionych przez Spółkę z tytułu sprzedaży Praw do Nieruchomości na rachunki bankowe wskazane przez Spółkę,

 2. poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego, własności oraz wszelkich innych kosztów z tym związanych.

 1. Zawarcie umowy nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, jeżeli zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki do skorzystania z prawa pierwokupu.

 2. Wydanie nieruchomości nabywcy następuje po zawarciu ostatecznej umowy przenoszącej prawa do nieruchomości w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Dokumenty wymagane przy składaniu oferty:

 1. w przypadku osoby fizycznej oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) oferenta lub oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta (w celu weryfikacji danych osobowych dowód osobisty powinien być udostępniony do wglądu komisji przetargowej),

 2. dowód wniesienia wadium (potwierdzenie przelewu lub kopia odpowiedniego dokumentu, jeśli wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej) wraz z oświadczeniem oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo jeżeli nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej, oraz numeru rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,

 3. w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa,

 4. w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis lub wydruk z właściwego rejestru nie starszy niż 14 dni od daty oferty,

 5. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie starszy niż 14 dni od daty oferty,

 6. w przypadku osoby fizycznej, gdy oferent pozostaje w związku z małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku - zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości,

 7. w przypadku, gdy oferentem jest spółka cywilna: umowa spółki,

 8. oświadczenie właściwych organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na udział w przetargu i na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości - jeżeli akt prawny stanowiący podstawę powstania lub regulujący działania oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody wraz z odpisem dokumentu, który wskazuje na wymóg i warunki udzielenia takiej zgody. Wraz z ww. dokumentami osoby uprawnione do reprezentacji winny złożyć oświadczenie
  o aktualności przedstawionych danych dotyczących reprezentacji na moment przeprowadzenia przetargu.

 9. promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),

 10. oświadczenie, że:

 1. Nabywca zapoznał się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu
  o przetargu oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń”,

 2. Nabywca oświadcza, że znany jest mu stan faktyczny i prawny nieruchomości, w tym również znany jest mu obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków, przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, stan techniczny budynku, budowli i urządzeń, i nie będzie występował z roszczeniami wobec PSG sp. z o.o. w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic tej nieruchomości lub innych prac wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów i budynków na dzień sprzedaży”,

 3. Nabywca oświadcza, że jest świadomy faktu, że na nieruchomości posadowiona jest podziemna infrastruktura gazowa”,

 4. Nabywca oświadcza, iż ustalona cena wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu zawarcia niniejszej umowy, że nie będzie wysuwać względem Sprzedawcy spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, z tego tytułu żadnych innych roszczeń - w szczególności koszty ewentualnego usunięcia podziemnej infrastruktury gazowniczej lub podjęcia innych działań związanych z zachowaniem stanu prawnego nieruchomości”,

 5. Nabywca oświadcza, iż w zakresie dozwolonym przez prawo zrzeka się wszelkich roszczeń, jakie mogą przysługiwać nabywcy względem Sprzedawcy - spółki pod firmą: Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, w tym z tytułu m. in. konieczności usunięcia podziemnej infrastruktury gazowniczej lub podjęcia innych działań związanych z zachowaniem stanu prawnego nieruchomości”,

 6. Nabywca oświadcza, że akceptuje w pełni stan faktyczny i prawny nieruchomości oraz oświadcza, że w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego, a wpisem strony kupującej do ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych przejmuje wszelką odpowiedzialność za nieruchomość i potencjalne roszczenia, jakie mogą powstać w tym okresie”,

 7. Nabywca zobowiązuje się do zachowania znajdujących się na terenie nieruchomości nasadzeń zastępczych w postaci 19 sztuk brzóz usytuowanych wzdłuż zachodniej granicy działki, a wszelkie ingerencje lub zmiany ich lokalizacji uzgodni z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi.”

 1. pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny brutto, a w przypadku rezygnacji przez strony transakcji ze zwolnienia z VAT sprzedaży - pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny netto powiększonej o 23% podatku VAT, najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego przeniesienia praw do nieruchomości lub, w przypadku finansowania nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu, najpóźniej 7 dni roboczych od podpisania aktu notarialnego przeniesienia praw do nieruchomości, przy czym dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Spółki.

 2. pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym kosztów opłat notarialnych, sądowych oraz podatków związanych z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego, własności oraz wszelkich innych kosztów z tym związanych,

 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz informacjami dostępnymi w siedzibie Sprzedającego tj. Oddział Zakład Gazowniczy
  w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, oraz, że akceptuje je bez zastrzeżeń,

 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz, że akceptuje go bez zastrzeżeń,

 5. oświadczenie, że nie zachodzą poniższe okoliczności:

Oferent nie jest:

a) członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,

b) dysponentem – osobą upoważnioną do czynności zbywania nieruchomości, w tym umocowaną do uruchomienia, przygotowania, wszczęcia i przeprowadzenia postępowania oraz jego unieważnienia, odwołania bądź zamknięcia bez wyboru oferty,

c) podmiotem gospodarczym, któremu zlecono przeprowadzenie przetargu, oraz członkiem jego władz i jego organu nadzorującego,

d) osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

e) małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa
w punktach a-d powyżej,

f) osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg,

 1. oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę, numer NIP lub oświadczenie o braku numeru NIP, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

 2. oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto (bez podatku VAT) w PLN (cyfrowo i słownie) oraz datę sporządzenia oferty, podpis oferenta, przy czym w przypadku osoby prawnej są to podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym bądź odpowiednią Uchwałą, albo osoby umocowanej przez oferenta do złożenia oferty (pełnomocnik oferenta), na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa,

 3. oświadczenie w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna (lub gdy ofertę składa osoba uprawniona do reprezentowania oferenta), w zakresie zapoznania się przez oferenta z poniższą informacją:

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy,

Oferent, który nie przedstawi/złoży w/w dokumentów nie zostanie dopuszczony do przetargu.

W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych powyżej, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty.

Integralną część ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 – oferta udziału w przetargu.

Łódź, dnia ………………

…………………………………………………………..

Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi

Lokalizacja