• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Papowo Toruńskie, Łysomice, Woj. Kujawsko-Pomorskie
 • Powierzchnia: 122 100.00 m 2
Wydanie nr 08/08/2019 z dnia 08 sierpnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

tel. 56-611-30-90 faks 56-611-47-97


Ogłoszenie numer DA-G.220.2.2019


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej Organizatorem, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), Zarządzenia Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu zbywania lub oddania do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości będących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2015 r., poz. 328 z późn. zm.), zwanego dalej Zarządzeniem oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1405 ze zm.),OGŁASZA

PRZETARG PISEMNY OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

stanowiącej własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuCena wywoławcza nieruchomości wynosi: 665 010,00 złotych bez podatku od towarów i usług (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziesięć złotych 00/100).UWAGA:

Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 z uwzględnieniem art. 2 pkt 33 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.).


§ 1

Przedmiot przetargu • Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości rolnej - działki ewidencyjnej nr 308/1 o powierzchni 12,2100 ha położonej w miejscowości Sołectwo, obręb Papowo Toruńskie, gm. Łysomice, objętej księgą wieczystą KW nr TO1T/00000835/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, której nie obciążają ograniczone prawa rzeczowe oraz jakiekolwiek ograniczenia w rozporządzaniu.

 • Lokalizacja i opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość stanowiąca działkę ewidencyjną nr 308/1 o powierzchni 12,2100 ha położona jest we wsi Sołectwo obręb Papowo Toruńskie gm. Łysomice. Działka użytkowana była rolniczo, za wyjątkiem fragmentu o powierzchni ok. 3400 m2, użytkowanego jako teren zielony przez właściciela działki nr 308/4 (teren ogrodzony łącznie z działką nr 308/4, porośnięty drzewami i krzewami). Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów rolnych oraz w sąsiedztwie zabudowań wsi Sołectwo. Działka posiada kształt nieregularny. W działkę „wcina się” działka nr 309 stanowiąca przedmiot odrębnej własności – stanowiąca rów melioracyjny. W ewidencji gruntów działka ta oznaczona jest jako ciek wodny – rów (użytek W). Przez teren przedmiotowej nieruchomości przebiega napowietrzna linia średniego napięcia 15kV, jednak na działce nie są posadowione żadne elementy naziemne sieci np. słupy.

 • Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Dojazd do nieruchomości z drogi powiatowej nr 2011C Papowo Toruńskie – Gostkowo – Turzno, następnie drogą gminną ul. Lipową o nawierzchni utwardzonej, następnie drogą wewnętrzną na działce nr 299 na długości ok. 75 m. Nieruchomość nie posiada dostępu do ww. drogi wewnętrznej, położona jest w odległości ok. 125 m od tej drogi (szerokość działki 307/2 użytkowanej rolniczo, stanowiącej odrębny przedmiot własności). Brak miedzy lub innych widocznych elementów rozdzielających przedmiotową działkę 308/1 i działkę nr 1/30).


4. Rodzaj użytków wraz z powierzchnią, na podstawie ewidencji gruntów, potwierdzony przez     Starostwo Powiatowe w Toruniu na 31 stycznia 2019 r.,     

Rodzaj użytków

Powierzchnia [ha]

RIIIa

1,4900

RIIIb

4,9300

RIVa

4,3300

RIVb

0,6000

RV

0,6400

W

0,1700

N

0,0500

RAZEM:

12,2100


5. Wskazanie przeznaczenia wycenianych nieruchomości

Obecnie dla przedmiotu wyceny nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydano dla przedmiotowej nieruchomości decyzji o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice nieruchomość objęta księgą wieczystą KW nr TO1T/00000835/2 położona jest w następująco opisanym obszarze:

Strefa krajobrazowa B – krajobraz rolniczy – tereny rolne,

Strefa krajobrazowa C – krajobraz zurbanizowany – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej – z następującymi ustaleniami:

 • zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, jako funkcje uzupełniające dopuszcza się realizację usług w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym usługi publiczne oraz tereny zieleni publicznej i obiekty małej architektury,

 • zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, jako funkcje uzupełniające dopuszcza się realizację usług w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wolnostojących budynków usługowych o pow. zabudowy do 50 m2, w tym usługi publiczne oraz tereny zieleni publicznej i obiekty małej architektury.

6. Oznaczenie nieruchomości w zakresie numeracji działki i jej powierzchni wynikające z księgi wieczystej i ewidencji gruntów jest zgodne. Występuje niezgodność w zakresie nazwy miejscowości i nazwy obrębu ewidencyjnego – wpisano Popowo Toruńskie, powinno być Papowo Toruńskie.

7. Uwaga:

Przedmiotowa nieruchomość stanowi grunt rolny i mają do niego zastosowanie przepisy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Jak wynika z art. 2 ww. ustawy, gruntami rolnymi są grunty określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne. Z art. 7 wynika, że przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolne może nastąpić tylko w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Dla obszaru nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opisanie nieruchomości w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako tereny pod zabudowę mieszkaniową nie zmienia przeznaczenia nieruchomości na cele nierolne.

8. Powyższe informacje Organizator podaje na podstawie danych z ewidencji gruntów oraz księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości oraz informacji zawartych w operacie szacunkowym z dnia 08 listopada 2018 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Andrzeja Lesińskiego – Firma Dormar.§ 2


Warunki uczestnictwa w przetargu


 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.


 • Nabycie nieruchomości przez inny podmiot niż rolnik indywidualny w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.


 • Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie oferty wadium, zgodnie z postanowieniami paragrafu 6 niniejszego ogłoszenia.


 • Organizator przetargu nie dopuszcza składania ofert wspólnych przez inne niż małżonków podmioty. Przedmiotem umowy sprzedaży będzie wyłącznie cała nieruchomość rolna.


 • Organizator wezwie – pod rygorem odrzucenia oferty – Uczestników, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych przez Organizatora dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, o których mowa w § 4 ust. 4 albo którzy złożyli wymagane przez Organizatora dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Uczestnika podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Organizatora dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Uczestnika warunków uczestnictwa w przetargu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa wyżej, skutkuje odrzuceniem oferty przez Organizatora.§ 3

Oferty wspólne


 • Uczestnicy przetargu mogą złożyć ofertę wspólną, pod warunkiem, że pozostają w związku małżeńskim.

 • W przypadku wyboru oferty złożonej przez małżonków, zostanie zawarta jedna umowa sprzedaży na całą nieruchomość z obojgiem małżonków.

 • Uczestnicy wspólnie składający ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

§ 4

Opis sposobu przygotowania oferty


 • Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 • Organizator nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

 • Cena nabycia nieruchomości musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

 • Oferta musi być podpisana przez Uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 • Do oferty Uczestnik załącza ponadto dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz.

 • Z wyłączeniem formularza oferty, pełnomocnictwa i wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz, pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika.

 • Zaleca się, aby złożone dokumenty były trwale ze sobą połączone, a ich strony ponumerowane.

 • Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 • Złożenie więcej niż jednej oferty przez Uczestnika przetargu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Uczestnika.

 • Uczestnik może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że Organizator otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem: „wycofanie”, i podpisane przez Uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań.

 • Zaleca się, aby oferta była złożona w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i oznaczona nazwiskiem i adresem Uczestnika.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane Uczestnikom bez otwierania.


§ 5

Sposób kontaktowania się z Organizatorem


 • Uczestnik postępowania może zwrócić się do Organizatora przetargu o wyjaśnienie treści zawartych w ogłoszeniu, a związanych z przedmiotem sprzedaży.

 • Zapytania związane z przedmiotem sprzedaży należy kierować pisemnie na adres Organizatora przetargu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dzadmg@umk.pl.

 • Organizator przetargu jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 4 dni przed upływem terminu do składania ofert, pod warunkiem, że zapytania związane z opisem przedmiotu sprzedaży zawartym w ogłoszeniu wpłynęły do Organizatora do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 • Nieruchomość można obejrzeć w terminie uzgodnionym uprzednio z pracownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, dostępnym w budynku Rektoratu przy ulicy Gagarina 11 w pok. 404 oraz 402 pod numerami telefonów 56 611-20-72, 611-42-62 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15.


§ 6

Wymagania dotyczące wadium


 • Organizator przetargu żąda wniesienia wadium w kwocie: 66 501,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset jeden złotych 00/100).

 • Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form:

 • w pieniądzu,

 • w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 • w gwarancjach bankowych.

 • Wadium w formie pieniężnej Uczestnik wnosi przelewem na rachunek Organizatora o numerze: 87 1160 2202 0000 0000 3281 1137.

 • W przypadku, gdy Uczestnik wnosi wadium w pieniądzu, ofertę uważa się za skutecznie zabezpieczoną, jeżeli rachunek bankowy Organizatora postępowania zostanie uznany wymaganą kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert.

 • W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Organizator przetargu może zatrzymać wadium, o których mowa w ustępie 11 niniejszego postanowienia. Poza tym, z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Organizatora przetargu. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od terminu składania ofert i zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.

 • Brak zabezpieczenia oferty wadium spowoduje wykluczenie Uczestnika.

 • Organizator przetargu zwróci wadium wszystkim Uczestnikom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej - z wyjątkiem Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także po odstąpieniu od postępowania lub unieważnieniu przetargu.

 • Wadium wniesione w pieniądzu przez Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Wadia wpłacone przez pozostałych Uczestników zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w ofercie, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego postanowienia.

 • Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Organizator przetargu zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w ofercie.

 • W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, zaspokojenie się z wadium przez Organizatora następuje poprzez skierowanie żądania o jego wypłatę do gwaranta.

 • Wadium nie podlega zwrotowi:

 • Uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który odmówił podpisania umowy sprzedaży nieruchomości,

 • Uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a który z przyczyn leżących po jego stronie albo bez podania przyczyn nie stawił się celem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora,

 • Uczestnikowi przetargu, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie zawarcie umowy sprzedaży stało się niemożliwe.§ 7

Miejsce oraz termin składania ofert, otwarcie ofert


 • Oferty należy doręczyć do dnia 05 września 2019 roku do godz.10:00 na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Administracyjno-Gospodarczy, ul. Gagarina 11, pok. 404, 87 - 100 Toruń i oznaczyć hasłem:

Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Sołectwo, obręb Papowo Toruńskie – nie otwierać przed wyznaczonym terminem”.

 1. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Działu Administracyjno-Gospodarczego UMK w Toruniu do dnia 05 września 2019 roku do godz. 10:00.

 2. Organizator niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

 3. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05 września 2019 roku o godz. 10:15 w budynku Rektoratu, ul. Gagarina 11, sala 604, 87-100 Toruń.

 4. Otwarcie ofert jest jawne.

 5. Podczas otwarcia ofert Organizator poda nazwiska Uczestników przetargu, ich adresy oraz informacje dotyczące zaoferowanych cen nabycia nieruchomości.

 6. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu przed terminem otwarcia ofert lub zamknięcia (unieważnienia) przetargu po otwarciu ofert bez podania przyczyny.


§ 8

Ocena ofert


 • Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 • Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Organizator będzie się kierował jednym kryterium, którym jest: cena - waga 100%.

 • Organizator wybierze ofertę najkorzystniejszą, tj. zawierającą najwyższą cenę.

 • W przypadku, gdy warunki do uznania za najkorzystniejszą spełnia więcej niż jedna oferta, Organizator postępowania zastrzega sobie prawo do zastosowania przepisów dotyczących aukcji.

 • Kwoty oferowane w aukcji nie mogą być mniej korzystne od tych złożonych w ofercie.§ 9

Termin związania ofertą • Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

 • Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


§ 10

Zakończenie przetargu


 • Informację o:

 • odstąpieniu od przetargu przez Organizatora przed upływem terminu składania ofert,

 • wyborze najkorzystniejszej oferty,

 • odrzuceniu oferty/ofert wraz z uzasadnieniem faktycznym,

 • wykluczeniu Uczestnika/Uczestników wraz z uzasadnieniem faktycznym,

 • unieważnieniu przetargu,

Organizator przetargu przekaże niezwłocznie Uczestnikom, którzy złożyli oferty w przedmiotowym przetargu, a także zamieści na własnej stronie internetowej https://www.umk.pl/uslugi/ oraz w miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu w Toruniu, przy ul. Gagarina 11.

 • Organizator przetargu unieważni przetarg jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty,

 • Organizator przetargu odrzucił wszystkie oferty lub wykluczył wszystkich Uczestników,

 • bez podania przyczyny w trybie § 7 ust. 7 niniejszego ogłoszenia.

3. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora z tytułu zawarcia albo niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości oraz odstąpienia od postępowania albo unieważnienia postępowania.§ 11

Umowa • Organizator przetargu zawiadomi pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości rolnej w formie aktu notarialnego, najpóźniej w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia protokołu z wyboru oferty przez Rektora UMK.

 • Organizator nie wyraża zgody na przelew wierzytelności dotyczącej zawarcia umowy sprzedaży wynikającej z wygrania przetargu.

 • Wyznaczony termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 • Koszt zawarcia aktu notarialnego oraz inne koszty i opłaty związane ze sprzedażą i ujawnieniem czynności w księdze wieczystej ponosi nabywca.

 • Inne warunki sprzedaży:

 • brak dostępu nieruchomości do drogi publicznej,

 • cena nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo do dnia zawarcia umowy sprzedaży,

 • umowa sprzedaży zostanie zawarta przed notariuszem wskazanym przez Organizatora,

 • wydanie nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po podpisaniu umowy sprzedaży w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,

 • Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży w razie stwierdzenia, że postępowanie zostało przeprowadzone z naruszeniem prawa,

 • przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po bezskutecznym upływie terminu zastrzeżonego dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, działającego na rzecz Skarbu Państwa, do wykonania prawa pierwokupu;

 • w razie wykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu nieruchomości, Organizator zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej przez Uczestnika części ceny w kwocie wadium oraz zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie w razie zwrotu kwoty wadium po terminie, licząc od następnego dnia po dniu ustalonym do zwrotu kwoty;

 • kwota wadium zostanie zwrócona w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia Organizatorowi oświadczenia o wykonaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prawa pierwokupu przedmiotowej nieruchomości.


UWAGA:

Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i księgi wieczystej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem Uczestnika – Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.

Wskazania granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać Organizator na koszt Uczestnika.


Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od 05 sierpnia 2019 r. do 05września 2019 r. w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.umk.pl/uslugi/. Dodatkowo skrót ogłoszenia zostanie opublikowany na portalach internetowych.

Toruń, dnia 05 sierpnia 2019 r.Lokalizacja