• Wydanie nr 28/06/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Mieszków, Jarocin, Woj. Wielkopolskie
 • Cena: 23 500.00 zł
 • Powierzchnia: 520.00 m 2
Wydanie nr 14/01/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Jarocina działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami), art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami), § 3 ust. 1, § 4, § 8 ust. 1 i 2, § 13 i § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021r., poz. 2213), art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 ze zmianami) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXXI/294/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w Mieszkowie oraz Uchwały Nr XLVIII/448/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/294/2020 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mieszkowie, Zarządzenia Nr 143/VIII/2021 Burmistrza Jarocina z dnia 26 sierpnia 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mieszkowie oraz Zarządzenia
Nr 160/VIII/2019 Burmistrza Jarocina z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarocin

O G Ł A S Z A P I E R W S Z Y P R Z E T A R G U S T N Y N I E O G R A N I C Z O N Y
na sprzedaż nieruchomości położonej w Mieszkowie

Lp.


Numer

działki

Pow.

w ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób ich zagospodarowania

-Cena w PLN

-Wadium wnoszone
w pieniądzu (PLN)

1.

46/16

0,0520

Zgodnie z Uchwałą Nr LXXXIV/539/2014 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Dworcowej i Stramnickiej we wsi Mieszków, gmina Jarocin działka przeznaczona została pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN.

Cena
23.500,00 zł + 23 % podatku od towarów i usług VAT

Minimalne postąpienie
240,00 zł


Wadium
4.000,00 zł wnoszone
w pieniądzu

Położenie

Mieszków

Opis nieruchomości

Nieruchomość jest zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów niezabudowanych
w bliskiej odległości od zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i lasu, w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów uprawianych rolniczo. Stanowi grunt w kształcie trójkąta, teren równy, płaski.

Posiada dojazd z ul. Stramnickiej, stanowiącej drogę gruntową na odcinku, na którym działka ma do niej dostęp.

Działka posiada dostęp do urządzenia infrastruktury technicznej w postaci sieci elektrycznej.

Księga wieczyste

Księga wieczysta KZ1J/00019896/0 nie zawiera w dziale III i IV żadnych obciążeń
i zobowiązań.

Wpisy w dziale III nie dotyczą działki nr 46/16.

Forma zbycia


Sprzedaż na własność


Termin zapłaty ceny nieruchomości

Cena nieruchomości płatna najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniu 26 sierpnia 2021 r., w terminie od 26 sierpnia 2021 r.
do 08 października 2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1899 ze zmianami) – wniosków nie złożono.

- 2 -

TERMIN PRZETARGU:

Przetarg odbędzie się dnia 15 lutego 2022 r. o godz. 12.00 w Jarocinie w Ratuszu – Rynek – sala sesyjna.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Warunkiem uczestnictwa w przetargu na sprzedaż nieruchomości wymienionych w niniejszym ogłoszeniu jest wpłacenie wadium w wysokości wyżej określonej na konto Urzędu Miejskiego w Jarocinie Nr 91 1090 1131 0000 0000 1300 1942 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2022 r.

Uwaga: Przez wniesienie wadium w terminie, rozumie się uznanie w dniu 10 lutego 2022 r. rachunku bankowego
Urzędu wymaganą kwotą wadium.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 240,00 zł.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie przez Nabywcę nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność – uznanie rachunku bankowego Urzędu wymaganą kwotą.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci
i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości urządzenia infrastruktury technicznej
i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej
w ogłoszeniu.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

• dowód wniesienia wadium,

• w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby
pełnomocnictwo,

• w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne
pełnomocnictwa,

• w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

• w przypadku osób prawnych – aktualny wpis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości
osób reprezentujących podmiot.

w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, posiadających wspólność ustawową majątkową małżeńską,
do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego
małżonka należy złożyć (do akt) pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka
do przetargu oraz nabycia tej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku
wspólnego za cenę ustaloną w przetargu - oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

- 3 -

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunki udziału, nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości, pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności.
W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu.

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych, 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 19 1090 1131 0000 0000 1300 1880. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) zobowiązana jest okazać ważny dowód tożsamości i zobowiązana jest
w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidzianą powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Burmistrz Jarocina zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Jarocinie
Al. Niepodległości 10 - Wydział Rozwoju Referat Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 48 lub pod numerem telefonu (62) 749-95-52 w godz. 800-1600.

Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarocin z siedzibą w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10,
  63-200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail: office@jarocin.pl

 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych za pomocą
  e-mail: iodo@jarocin.pl;

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i zadań Gminy Jarocin wynikających
  z przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami tj. sprzedaży nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

 4. Dane osobowe tj. imię i nazwisko nabywcy nieruchomości zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez
  publikację informacji o rozstrzygnięciu przetargu na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na terenie Urzędu Miejskiego.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w tym podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 1. Zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt, dokumentacja dotycząca przedmiotowego przetargu (w tym Państwa dane osobowe) nadaną mają kategorie A, co oznacza, że dokumenty przechowuje się wieczyście i nie podlegają niszczeniu.

 2. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
  przetwarzania.

 3. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa,
  ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

 4. Podanie danych osobowych jest warunkiem przystąpienia do przetargu na sprzedaż nieruchomości i wynika
  z przepisów prawa.

 5. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Opracowała: Iwona Forszpaniak
Zatwierdziła: Daria Bartkowiak

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

………………………………………………..

Imię i nazwisko współmałżonka

………………………………………………..

Adres zamieszkania

………………………………………………..

Seria i numer dokumentu tożsamości


nr tel. ………………………………………….

Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków

majątku wspólnego

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na przystąpienie do przetargu oraz nabycia tej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr ………….………. o powierzchni ………...………… ha położonej
w miejscowości …………………………………….…………. za cenę wylicytowaną w przetargu w dniu ……………………..………….. przez mojego współmałżonka …..………………………………………………………………………………..………………………………….……………

(Imię i nazwisko)

zamieszkałego/zamieszkałą………………………………………………………………………………………………………………………………………...,

(Adres zamieszkania)

legitymującego/legitymującą się dokumentem tożsamości ………………………………………………………………………………………...

(Seria i numer dowodu tożsamości)

……………………………………..……………………………. …………………………………………………………………………

(Miejscowość i data złożenia oświadczenia) (Podpis współmałżonka beneficjenta)

Lokalizacja