Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 83.813,00 zł
Powierzchnia: 650.00 m2

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zgierz, oznaczonej jako działka numer 225/30 w obrębie Glinnik.

Wydanie nr 09/07/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 83.813,00 zł
Powierzchnia: 650.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Glinnik,
Gmina: Zgierz,
Województwo: lodzkie

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 roku poz. 344) oraz § 6 ust. 1, § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2213)

Wójt Gminy Zgierz

zawiadamia, że w dniu 23 sierpnia 2024 roku od godz. 945 w siedzibie Urzędu Gminy Zgierz przy ulicy Łęczyckiej 4, pokój numer 7 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zgierz, oznaczonej jako działka numer 225/30 w obrębie Glinnik.

 

Działka o numerze ewidencyjnym 225/30 o powierzchni 0,0650 ha sklasyfikowana jako „RV”- grunt rolny klasy V, położona w miejscowości Glinnik w obrębie Glinnik, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta numer KW LD1G/00034937/2. Przedmiotowa nieruchomość ma kształt zbliżony do prostokąta, jest niezabudowana, nieogrodzona. W ulicy Poziomkowej (dz. 225/62) znajdują się media: energia elektryczna, wodociąg, a także sieć gazowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Strykowskiej poprzez drogę wewnętrzną ulicę Poziomkową stanowiącą własność Gminy Zgierz. Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zgierz dla części obrębu Glinnik-PKP, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/433/14 Rady Gminy Zgierz z dnia 27 marca 2014 roku działka ewidencyjna nr 225/30 w obrębie Glinnik znajduje się w jednostce planistycznej oznaczonej symbolem 3.MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem faktycznym nieruchomości oraz jej parametrami. Rozpoznanie wszelkich warunków niezbędnych do realizacji ewentualnej inwestycji planowanej na nieruchomości, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Cena nieruchomości wynosi: 83 813,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzynaście złotych) (w tym VAT).

Wadium wniesione w pieniądzu w wysokości: 4 200,00(słownie: cztery tysiące dwieście złotych)

Jest to I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

Wpłacenie wadium w związku z zamiarem zakupu przedmiotowych nieruchomości
w terminie wskazanym poniżej,
jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w PLN w określonej wysokości, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Zgierz:

07 8783 0004 0019 1506 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2024 roku, wpłata ta znajdowała się na ww. rachunku.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej potwierdzenie dokonanej wpłaty wadium oraz: w przypadku osób fizycznych – dokument potwierdzający tożsamość, a w sytuacji reprezentowania innej osoby również stosowne pełnomocnictwo, w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa, w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, stosowne pełnomocnictwa.

Uchylenie się nabywców od zawarcia aktu notarialnego spowoduje, że wpłacone wadium przepadnie na rzecz Gminy. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.

W uzasadnionych przypadkach Wójtowi Gminy Zgierz przysługuje prawo odwołania przetargu.

Bliższych informacji udziela się w pokoju numer 7 lub pod numerem telefonu (42) 716 25 15
wew. 107

data publikacji: 09.07.2024r.- 09.08.2024r.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Powierzchnia: 18514.00

Cena: 462.850,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Lidzbark Warmiński, warminsko-mazurskie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MRĄGOWA

Data: 12.07.2024

Dzierżawa
Działka

Mrągowo, warminsko-mazurskie

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza drugi przetarg ustny...

Data: 12.07.2024

Dzierżawa
Działka

Wilcza, slaskie

Wójt Gminy Pilchowice ogłasza pierwsze przetargi u...

Data: 12.07.2024

Dzierżawa
Działka

Wilcza, slaskie

Obwieszczenie Burmistrza Rzepina

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Rzepin, lubuskie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa...

Powierzchnia: 126.00

Cena: 329.000,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Bełk, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Powierzchnia: 1159.00

Cena: 3.180.460,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana z...

Powierzchnia: 13040.00

Cena: 101.712,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana zl...

Powierzchnia: 4805.00

Cena: 37.479,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spr...

Powierzchnia: 173.00

Cena: 14.500,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dom

Rudawka Rymanowska, podkarpackie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczon...

Powierzchnia: 744.00

Cena: 16.100,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bzianka, podkarpackie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 35.76

Cena: 75.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 25.53

Cena: 49.900,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie