• Wydanie nr 18/02/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Dzierżoniów, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 715 000.00 zł
  • Powierzchnia: 3 798.00 m 2
Wydanie nr 17/01/2019 z dnia 17 stycznia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Dzierżoniowa

zaprasza

do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Nowe Miasto

przy ul. Szpitalnej w Dzierżoniowie, KW SW1D/00019452/1.

 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI – 1056/4 obręb Nowe Miasto

POWIERZCHNIA DZIAŁI – 3 798 m²

PRZEZNACZENIE - zabudowa usługowa

CENA WYWOŁAWCZA (netto) - 715 000,00 zł.

TERMIN PRZETARGU- 27.03.2019 o godz. 11:00

MIEJSCE - sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)

WADIUM - 72.000,00zł. należy wpłacić na konto Nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 22.03.2019r.

 

- Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić  na konto Urzędu Miasta Nr 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w ciągu 30-stu dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

- Oferent przed przetargiem winien przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.

- Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego tego terenu, uzbrojeniem oraz obecnym zagospodarowaniem nieruchomości. Działka jest porośnięta trawą i pojedynczymi drzewami. Na działce występują sieci uzbrojenia technicznego, przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidująca z planowanym zainwestowaniem nastąpi na koszt inwestora, na warunkach określonych przez właściciela sieci.

- W przypadku nabywania nieruchomości przez cudzoziemca mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 z póź.zm.).

- W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 z póź. zm.)

- Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta -stanowisko E lub na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl.

- Obecnie organizowany jest drugi przetarg na zbycie działki, poprzedni odbył się 21.11.2018r.

- Na terenie sprzedawanej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XLVI/288/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2009r. Nr 175, poz. 3151).

- W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30-stu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Urzędu Miasta.

-  Koszty notarialne oraz sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi w całości kupujący.

-  Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury, Urzędu Miasta, pokój 35, tel. 74 645-08-71, informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej bip.um.dzierzoniow.pl.

- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. 

 

Dariusz Kucharski

Dzierżoniów, 14 stycznia 2019r.                                            Burmistrz Dzierżoniowa

Lokalizacja