• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kraków, Woj. Małopolskie
  • Cena: 2 200 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 091.00 m 2
Wydanie nr 03/05/2021 z dnia 03 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Syndyk Orco Project sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zs. w Warszawie

(sygn. akt XIX GUp 22/19) zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej tj. działki o nr. ewidencyjnym 107/1 o pow. 0,4091 ha położonej w Krakowie- Podgórzu, obr. 42, ul. dr. J. Piltza , dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KR1P/ 00194636/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 200 000 ( dwa miliony dwieście tysięcy ), wadium - 220.000 zł ( dwieście dwadzieścia tysięcy ).


Zainteresowani powinni składać oferty w terminie  21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w prasie (data ukazania się ogłoszenia w prasie - 5 maja 2021r.) ,na adres Kancelarii Radcy Prawnego Ryszarda Cytryńskiego , Al. Solidarności 155 lok. 6, 00-877 Warszawa , osobiście w dni robocze w godzinach 10-15 lub przesłać listami poleconymi z dopiskiem na kopercie „Oferta XIX GUp 22/19 – nie otwierać” na adres ww. Kancelarii (decyduje data wpływu do Kancelarii , a nie data stempla pocztowego).

Otwarcie ofert nastąpi w terminie do 3 dni roboczych po upływie terminu na składanie ofert.

Wadium należy wpłacić na rachunek Orco Project sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Millennium Bank SA nr 41 1160 2202 0000 0001 1673 4910 .


Z Regulaminem przetargu oraz Operatem szacunkowym zapoznać się można w biurze syndyka - po wcześniejszym umówieniu spotkania .

Dodatkowych informacji udziela syndyk ; e -mail: biurosyndyka@wp.pl , tel. 601 294 585.

Lokalizacja