• Wydanie nr 25/05/2020 z dnia 25 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Poznań, Woj. Wielkopolskie
 • Cena: 19 480.00 zł
 • Powierzchnia: 43.00 m 2
Wydanie nr 31/05/2019 z dnia 31 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

61-860 Poznań, ul. Za Groblą 8


OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG

OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

położonej w Poznaniu przy ul. Naramowickiej/Serbskiej, dz. 14/8 i 14/9.PRZEDMIOTEM PRZETARGU JEST:


Prawo użytkowania wieczystego części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Poznaniu przy ul. Naramowickiej/Serbskiej, oznaczonej jako działka nr 14/8 o powierzchni 19 m²
i działki 14/9 o powierzchni 24 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr KO1P/00044951/5. Grunty oznaczony jest jako tereny przemysłowe Ba.

Cena wywoławcza (minimalna) nieruchomości wynosi 19 480,00 zł netto/20 949,70 zł brutto.

Wymagane wadium wynosi 980,00 zł.

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek:

• dostawa działki nr 14/8 będzie podlegać opodatkowaniu VAT wg stawki 23%;

• dostawa działki nr 14/9 – zwolnienie z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy VAT


Nieruchomość oraz dokumentację dotyczącą nieruchomości można oglądać po uzgodnieniu terminu, pod numerami telefonu (61) 8545-652 lub 693-293-056 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00 (z wyjątkiem dnia przetargu).


Na działce 14/8 znajduje się mur oporowy, który nie powstał z nakładów Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i tym samym nie jest ewidencjonowany jako składnik aktywów trwałych Spółki.


Działki nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.


Dla obszaru, na którym zlokalizowane są działki nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 z dnia 23.09.2014r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, przedmiotowe działki znajdują się na terenach oznaczonych symbolem MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.


Księga wieczysta nr PO1P/00044951/5 prowadzona jest również dla działek 14/1, 14/2, 14/5, 14/6 oraz 14/7, które to działki pozostaną w majątku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.


Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami artykułu 109 punkt 1 ustęp 2) Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 1997 Nr 115 poz. 741 ze zm.) Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nastąpi w trybie art. 109 – 111a ustawy o gospodarce nieruchomościami.


W treści decyzji oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste nie wskazano celu na jaki prawo to zostało ustanowione.


Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Bank Pekao S.A.
nr 06 1240 6292 1111 0010 5498 4810 najdalej do dnia 14 czerwca 2019r. Za termin wniesienia wadium uznaje się wpływ środków na wyżej wymienione konto.


Oferty należy złożyć w zapieczętowanej kopercie w siedzibie PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu przy ul. Za Groblą 8, 61-860 Poznań, w Kancelarii z adnotacją: „Oferta przetargowa w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Serbska/Naramowicka – nie otwierać”.

Złożona oferta pozostaje wiążącą w okresie 30 dni od dnia otwarcia ofert, przy czym przewiduje się możliwość wydłużenia związania z ofertą po uzyskaniu zgód obu stron.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu oraz potwierdzenie znajomości stanu faktycznego i prawnego przedmiotu przetargu.

Oferty można składać do dnia 17 czerwca 2019r. do godz. 10.00.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. W ofercie należy podać:

 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) oferenta lub oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. W celu weryfikacji danych osobowych dowód osobisty powinien być udostępniony do wglądu komisji przetargowej.

 • dowód wpłaty wadium wraz z oświadczeniem Oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego albo jeżeli nie zaoferuje ceny wywoławczej,

 • numer rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium,

 • w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta, pełnomocnictwo czytelne podpisane imieniem i nazwiskiem, osoby udzielającej pełnomocnictwa,

 • w przypadku osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy),

 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • w przypadku osoby fizycznej, gdy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku – zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości,

 • w przypadku gdy oferentem jest spółka cywilna, umowa spółki,

 • oświadczenie organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości – jeżeli akt prawny stanowiący podstawę powstania lub regulujący działania oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody,

 • promesę wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana),

 • pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego z zastrzeżeniem, że gdy oferent finansuje nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu, wówczas zapłata ceny może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania na rachunku Spółki.

 • w przypadku finansowania zakupu nieruchomości poprzez udzielony kredyt bankowy, do oferty należy załączyć promesę bankową deklarującą udzielenie finansowania, w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wydającego dokument.

 • pisemne zobowiązanie uczestnika do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych,

 • pisemne zobowiązanie uczestnika do zwrotu uiszczonej przez Polską Spółkę Gazownictwa
  sp. z o.o. opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu proporcjonalnie za okres od dnia podpisania umowy sprzedaży nieruchomości do końca roku,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń,

 • oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości, że wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez sprzedającego lub jeśli oferent nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej

 • oświadczenie, że uczestnik zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz, że akceptuje go bez zastrzeżeń, a w szczególności znany jest mu obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniami wobec PSG sp. z o.o.
  w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic tej nieruchomości wykazano zmiany w stosunku do danych z ewidencji gruntów na dzień sprzedaży,

 • oświadczenie, że znany jest mu fakt, iż zbywane działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej, a przyszły nabywca zrzeka się z tego tytułu wszelkich roszczeń względem PSG
  sp. z o.o.

 • oświadczenie oferenta w zakresie zapoznania się z informacją podaną w ogłoszeniu o przetargu w punkcie 16 poniżej, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,

 • oświadczenie oferenta, że akceptuję w pełni stan faktyczny i prawny nieruchomości, oraz że w okresie pomiędzy zawarciem umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego a wpisem strony kupującej do ewidencji gruntów i budynków, przejmuję wszelką odpowiedzialność za nieruchomość i potencjalne roszczenia, jakie mogą powstać w tym okresie,

 • Oświadczenie że nie zachodzą poniższe okoliczności:

Oferent nie jest:

a) członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.,

b) dysponentem – osobą upoważnioną do czynności zbywania nieruchomości, w tym umocowaną do uruchomienia, przygotowania, wszczęcia i przeprowadzenia postępowania oraz jego unieważnienia, odwołania bądź zamknięcia bez wyboru oferty,

c) podmiotem gospodarczym, któremu zlecono przeprowadzenie przetargu, oraz członkiem jego władz i jego organu nadzorującego,

d) osobą, której powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,

e) małżonkiem, dzieckiem, rodzicem lub rodzeństwem osób, o których mowa w punktach a-d powyżej,

f) osobą, która pozostaje z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg

- zobowiązanie oferenta do zawarcia umowy sprzedaży uwzględniającej postanowienia określone

w treści ogłoszenia o przetargu oraz oświadczeń zawartych w ofercie,

 • oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

 • oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto w PLN (cyfrowo i słownie) oraz datę sporządzenia oferty, podpis oferenta przy czym w przypadku osoby prawnej są to podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym, albo osoby umocowanej przez Oferenta do złożenia oferty (pełnomocnik Oferenta), na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa.

 • sposób kontaktu z nabywcą,


W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych powyżej, powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty.


Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019r. o godz. 10.15 na terenie siedziby
PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

przy ul. Za Groblą 8 w Poznaniu
(budynek nr 50, piętro, pokój 23b) 1. O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni w formie pisemnej.

 2. Dopuszcza się możliwość ustnych negocjacji w przypadku złożenia równorzędnych ofert.

 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert. Za zgodą stron istnieje możliwość przedłużenia terminu związania ofertą.

 4. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej (minimalnej).

 5. Wadium przepada, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez sprzedającego.

 6. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert.

 7. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym
  w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium,

 8. Wszelkie opłaty i podatki związane ze sprzedażą ponosi nabywca.

 9. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo, najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego, z zastrzeżeniem, że gdy potencjalny Nabywca finansuje nabycie Nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu, wówczas zapłata ceny może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Spółki.

 10. W przypadku nieuiszczenia ceny nabycia w terminie wyznaczonym przez Spółkę, oferent traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium;

 11. Zawarcie umowy w formie aktu notarialnego nastąpi w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert. Za zgodą stron istnieje możliwość przedłużenia terminu związania ofertą.

 12. Sprzedający zastrzega, iż może w każdym czasie dokonać zmiany lub odwołać warunki przetargu oraz zakończyć przetarg w każdym czasie bez wybierania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 13. Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu.

 14. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi pod warunkiem, że podmioty i organy administracji do tego uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź umowy nie skorzystają z przysługującego im prawa pierwokupu, w przypadku, gdy zachodzą ustawowe lub umowne przesłanki do skorzystania z prawa pierwokupu.

 15. W razie ustalenia, iż kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, Spółka poinformuje Oferentów o trybie w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty,

 16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 17. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości, na temat warunków sprzedaży i uczestnictwa
  w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) pod numerami telefonu: (61) 8545-652 lub 693-293-056.
Lokalizacja