• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Izabelin C, Izabelin, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 22/10/2020 z dnia 22 października 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia

o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Zarząd Powiatu Warszawskiego Zachodniego

OGŁASZA

przetargi ustne nieograniczone, na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Warszawskiego Zachodniego:

I. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Izabelin, obrębie Izabelin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1904 o powierzchni 3121 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0;

Cena wywoławcza - 2.042.258,00 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%),

Wadium – 102.113,00 zł – termin wniesienia do 18 grudnia 2020 r.

II. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Izabelin, obrębie Izabelin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 115/1 o powierzchni 1440 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0;

Cena wywoławcza - 957.423,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%),

Wadium – 48.000,00 zł – termin wniesienia do 18 grudnia 2020 r.

III. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w gminie Izabelin, obrębie Izabelin, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1895/2 o powierzchni 1491 m2, dla której prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, księga wieczysta nr WA1M/00506308/0;

Cena wywoławcza - 991.331,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych zero groszy brutto; cena zawiera podatek od towarów i usług w wysokości 23%).

Wadium – 49.567,00 zł – termin wniesienia do 18 grudnia 2020 r.

Przetargi odbędą się dnia 22 grudnia 2020 roku, odpowiednio o godzinie 10,00 11.00 i 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, sala nr 105, I piętro, główny budynek Starostwa.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 oraz zostało opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Warszawskiego Zachodniego, www.pwz.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. nr 138 i 133, tel. 22 733 73 46, 22 733 73 45.


Lokalizacja