• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wrocław, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 99 500.00 zł
  • Powierzchnia: 49.85 m 2
Wydanie nr 17/10/2019 z dnia 17 października 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Doroty Bajorczyk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 216/18, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości w postaci:

udziału w ½ części we współwłasności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2, składającego się z dwóch pokojów, kuchni, łazienki i przedpokoju, o powierzchni użytkowej 49,85 m2, umiejscowionego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. Grudziądzkiej 83, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 990/10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K/00063298/4) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00183778/0.

- za łączną cenę minimalną 99.500,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/

Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), składać należy w terminie do 19.11.2019 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data i godzina doręczenia przesyłek do biura syndyka.

Otwarcie ofert nastąpi 19.11.2019 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Lokalizacja