• Wydanie nr 27/09/2020 z dnia 27 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Sucha Beskidzka, Woj. Małopolskie
  • Cena: 18 408.00 zł
  • Powierzchnia: 6 100.00 m 2
Wydanie nr 21/02/2020 z dnia 21 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Syndyk masy upadłości Stanisławy Pituły, zam. w Stryszawie

ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert,

nieruchomości gruntowych niezabudowanych

wchodzących w skład masy upadłości


Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych (teren leśny) w postaci działek o nr 6196, 6541, 6547, 6548, 6603, 6605 o łącznej pow. 6100 mkw, położonych w Stryszawie, pow. Sucha Beskidzka.


Sprzedaż łączna nieruchomości może się odbyć za cenę nie niższą niż

18.408,00 zł brutto.


Szczegółowe informację można uzyskać pod adresem:


Biuro Syndyka

31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501

tel. (12) 420-26-89

www.syndyksprzeda.pl e-mail: biuro@syndykmasy.pl


Pod wskazanym wyżej nr telefonu można również uzgodnić termin obejrzenia nieruchomości.


Składający ofertę winien dokonać wpłaty wadium w wysokości 1.848,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości w Idea Bank nr: 48 1950 0001 2006 0073 8414 0001. Oferty wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty wadium należy składać osobiście (w godzinach pracy biura syndyka) lub listem poleconym, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Konkurs ofert – Stryszawa” na adres: Biuro syndyka – syndyk Krzysztof Wasilewski – Al. 29 Listopada 130, pok. 501, 31-406 Kraków, w terminie do dnia 20 marca 2020 r. Otwarcie ofert odbędzie się w Biurze Syndyka, w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 1100.

Syndyk dokona sprzedaży nieruchomości oferentowi, który zaproponuje najwyższą cenę ofertową, po zatwierdzeniu jego wyboru przez Sędziego – Komisarza, w terminie 30 dni od daty postanowienia Sędziego – Komisarza. Nie przystąpienie wybranego oferenta do zawarcia powyższej umowy skutkować będzie przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu procedery konkursowej.

Lokalizacja