• Wydanie nr 31/10/2020 z dnia 31 października 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Cena wywoławcza przedsiębiorstwa GPOiW Natura Sp. z o.o.  jako całości wynosi 139 871 345,71 złotych netto (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści pięć złotych 71/100).

W skład przedsiębiorstwa wchodzą mi.in. Zakład w Dobrzyniu nad Wisłą, Zakład w Koszalinie, Zakład we Włocławku

Syndyk masy upadłości GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrzyniu nad Wisłą ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki przedsiębiorstwa GPOiW Natura Sp. z o.o. jako całości w rozumieniu art 551 k.c., zorganizowanych części Przedsiębiorstwa lub/i poszczególnych składników masy upadłości wchodzących w skład przedsiębiorstwa GPOiW Natura Sp. z o.o. w upadłości.

Oferty składać należy w zamkniętych kopertach na adres: Dariusz Galek. Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego z/s ul. Adam Mickiewicza 10 , 87-600 Lipno do dnia 05 października 2020 r. do godz. 15.00 (przy czym rozstrzygająca jest data wpływu oferty do Kancelarii .

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w siedzibie Upadłego, w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Lipnowska 20 (budynek biurowy) w dniu 06 października 2020 r. o godz. 13.00.

Z dokumentacją dot. Przedmiotu Sprzedaży, w tym z opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa Upadłego można zapoznać się w siedzibie Kancelarii Syndyka (Dariusz Galek Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Adama Mickiewicza 10 w Lipnie) w godzinach od 10.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną pod numerem: 608 090 898. Oględziny Przedmiotu Sprzedaży możliwe są w terminie ustalonym z Syndykiem.

Pełen tekst warunków sprzedaży znajduje się na stronie internetowej Kancelarii Syndyka http://www.dariuszgalek.pl

Lokalizacja