• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Poręba Żegoty, Alwernia, Woj. Małopolskie
  • Cena: 74 896.00 zł
  • Powierzchnia: 2 200.00 m 2
Wydanie nr 06/06/2019 z dnia 06 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI KAROLINY LENIK - OSOBY FIZYCZNEJ NIEPROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Syndyk masy upadłości Karolin Lenik – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zawiadamia o przetargu pisemnym nieograniczonym, którego przedmiotem jest prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w miejscowości Poręba Żegoty /woj. małopolskie jedn. ewidencyjna Alwernia/ powiat chrzanowski/ obręb Poręba Żegoty przy ul. Leśny Zakątek, nr działki nieruchomości: 37/4, o łącznej powierzchni 2 200 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00078138/5.

Charakterystyka oferty:
1. Na nieruchomość składa się działka o nr 37/4, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1C/00078138/5.
2. Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, tj. 74 896,00 PLN.
3. Nieruchomość sprzedawana jest w trybie sprzedaży egzekucyjnej, a co za tym idzie - jej cena jest wyjątkowo atrakcyjna, a jej zakup jest całkowicie bezpieczny dla nabywcy, a to ze względu, iż nieruchomość zostanie zbyta ze skutkiem egzekucyjnym.
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie w zamkniętej kopercie, z wyraźnym dopiskiem  "NIE OTWIERAĆ – ALWERNIA - PRZETARG", pisemnej oferty, którą należy składać w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego Klaudii Jakubiec w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 1/35, w godzinach od 9:00 do 17:00 lub przesłać pocztą, w terminie do dnia 28.06.2019 r. do godz. 15:45. Nadmienia się, iż dla zachowania terminu określonego w niniejszym punkcie liczy się data i godzina wpływu doręczenia oferty do Biura Doradcy Restrukturyzacyjnego, nie zaś data i godzina stempla pocztowego.
5. W przypadku, gdy różnica między dwiema najwyższymi złożonymi ofertami nie będzie przekraczała 10% ceny wywoławczej, Syndyk kwalifikuje te oferty do dodatkowej licytacji ustnej, która odbędzie się w tym samym miejscu, w dniu rozstrzygnięcia przetargu o godz. 16:25. W przypadku licytacji kwota postąpienia wynosić będzie 1 000,00 PLN.
6. Wadium w kwocie 7 500,00 PLN należy wpłacić na rachunek bankowy masy upadłości Karoliny Lenik, o numerze PL 49 2490 0005 4000 8503 3239, prowadzonym przez Alior Bank S.A. z podaniem tytułu wpłaty "WADIUM W PRZETARGU, sygn. akt VIII GUp 344/16, nazwa Oferenta”. Uznanie rachunku bankowego masy upadłości musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień otwarcia ofert.
7. Zawarcie umowy przenoszącej własność przedmiotu sprzedaży nastąpi w terminie do dnia 26.07.2019 r.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dn. 28.06.2019 r. w Biurze Doradcy Restrukturyzacyjnego przy ul. Dolnych Wałów 1/35 w Gliwicach o godz. 16.00.
Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętej niniejszym przetargiem, jak również informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu: +48 733 636 686 lub
+48 509 439 342 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, jak również drogą elektroniczną pod adresem: klaudia.jakubiec@jakubieck.pl
Pełen tekst Regulaminu przetargu wraz z dokumentami związanymi ze składaniem ofert udostępniane będą w biurze doradcy restrukturyzacyjnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 lub w formie mailowej.

Lokalizacja