Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 2.990.000,00 zł
Powierzchnia: 4565.57 m2

Syndyk ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych

Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 2.990.000,00 zł
Powierzchnia: 4565.57 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Biuro/Obiekt biurowy
Miejscowość ogłoszenia: Otyń,
Województwo: lubuskie

Szczegóły

Syndyk HESMO Henryk Smolicz

z siedzibą w Otyniu ul. Gawła12

ogłasza PRZETARG OFERTOWY na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących funkcjonalną całość

zakład produkcyjny HESMO Henryk Smolicz

 

 • Sprzedaży podlega:

- działka 443/1 o powierzchni 0,6422 ha położona w Otyniu przy ul. Gawła 12 dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1N/00014631/8,

- działka 442/2 o powierzchni 0,3525 ha położona w Otyniu przy ul. Gawła 12, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą ZG1N/00018294/1.

Działki 443/1 i 442/2 o łącznej powierzchni gruntu 0,9947 ha zabudowane są zespołem czterech budynków w zabudowie zwartej o funkcji produkcyjno-magazynowo-biurowo-socjalnej o łącznej powierzchni użytkowej 4.565,57 m2, wolnostojącym zespołem garaży o 6 stanowiskach garażowych i powierzchni użytkowej 119,34 m2 i wolnostojącym zespołem garaży o 8 stanowiskach garażowych i powierzchni użytkowej 271,08 m2.

 

 • Cena wywoławcza przedsiębiorstwa wynosi 2.990.000,00 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

 • Wadium wynosi wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 299.000,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)

 • Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie do dnia 2.09.2024r. pisemnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży - nieruchomości, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg – HESMO Henryk Smolicz”, do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy 65-001 Plac Słowiański 12 oraz opłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. kwoty 299.000,00 zł do dnia 2.09.2024r. na rachunek masy upadłości HESMO Henryk Smolicz w upadłości, prowadzony przez PKO BP S.A. Oddział w Zielonej Górze nr 33 1020 5402 0000 0102 0464 5232.

 

A. Oferta powinna zawierać:

 • oznaczenie oferenta poprzez wskazanie imienia i nazwiska oferenta, jego adresu i numeru telefonu lub nazwy oferenta jego siedziby i numeru telefonu,

 • datę sporządzenia oferty,

 • w przypadku, gdy oferentem jest jednostka organizacyjna, osoba prawna lub spółka prawa handlowego, w ofercie należy wyraźnie wskazać status prawny oraz dołączyć dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą,

 • oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty, przy czym cena nie może być niższa niż cena wywoławcza, cena powinna być wyrażona kwotowo i jednoznacznie, poprzez jej wyrażenie liczbowo oraz słownie,

 • podpis oferenta.

 

B/ Do oferty należy załączyć:

 • w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna - kopię dowodu osobistego oferenta,

 • w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 • w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - kopię odpisu z KRS oferenta,

 • uchwałę właściwych organów lub wspólników o wyrażeniu zgody na zakup nieruchomości – jeżeli uchwała taka jest wymagana, wraz z aktualnym odpisem umowy spółki,

 • jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale bądź kopii uwierzytelnionej notarialnie,

 • kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej oferenta – NIP

 • kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,

 • kopię dowodu wpłaty wadium,

 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży – nieruchomości,

 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu,

 • zobowiązanie nabywcy - w formie oświadczenia - do pokrycia wszelkich opłat związanych z nabyciem nieruchomości upadłego, w szczególności opłat notarialnych oraz opłat publicznoprawnych,

 • w przypadku podmiotów zagranicznych, które ustawa obliguje do uzyskania zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości, promesę udzielenia takiego zezwolenia.

 

 • Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 06.09.2024r. o godzinie 12:00 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, Plac Słowiański 12 w Sali 101.

 • Wszelkie koszty, opłaty i podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży, jak również koszty wykreślenia hipotek widniejących w księdze wieczystej nieruchomości, ponosi nabywca.

 • Syndyk ma prawo do:

 • wyłączenia ze sprzedaży któregokolwiek ze składników majątku bez podania przyczyny,

 • odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn,

 • nie przyjęcia najwyższej zaproponowanej ceny,

 • prowadzenia dodatkowych negocjacji z możliwością końcowego licytowania ceny,

 • przeprowadzania dodatkowych negocjacji oraz żądania dodatkowych informacji od oferentów lub uzupełniania dokumentów,

 • przy dwóch lub więcej ofertach zakupu Syndyk przeprowadza licytację, która odbywa się w ten sposób, że prowadzący ją Syndyk rozpoczyna od kwoty stanowiącej najwyższą cenę zaoferowaną w ofertach pisemnych, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze, niż wynosi ustalona kwota postąpienia tj. 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 • Regulamin przetargu wraz z informacją sprzedawanych nieruchomościach można uzyskać w biurze Syndyka w Zielonej Górze ul. Westerplatte 9 pokój 213, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 605643049.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa...

Powierzchnia: 126.00

Cena: 329.000,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Bełk, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Powierzchnia: 1159.00

Cena: 3.180.460,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana z...

Powierzchnia: 13040.00

Cena: 101.712,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana zl...

Powierzchnia: 4805.00

Cena: 37.479,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spr...

Powierzchnia: 173.00

Cena: 14.500,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dom

Rudawka Rymanowska, podkarpackie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczon...

Powierzchnia: 744.00

Cena: 16.100,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bzianka, podkarpackie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 35.76

Cena: 75.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 25.53

Cena: 49.900,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 64.63

Cena: 140.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.05

Cena: 32.466,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.75

Cena: 31.561,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.50

Cena: 32.758,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dzierżawa

Kołobrzeg, zachodniopomorskie