• Wydanie nr 25/05/2020 z dnia 25 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Radom, Woj. Mazowieckie
 • Cena: 945 000.00 zł
 • Powierzchnia: 589.00 m 2
Wydanie nr 05/06/2019 z dnia 05 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9

 • Opis nieruchomości:


 • Adres nieruchomości:

Radom, ul. Okulickiego 9;


 • Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość, o powierzchni 589 m2, została oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie
0050 – Stare Miasto, jako działka ewidencyjna nr 82/1;


 • Numer księgi wieczystej:

RA1R/00110254/3;


 • Charakterystyka nieruchomości:

 • Przedmiotowa nieruchomość położona jest w centralnej części miasta (Stare Miasto) w rejonie głównych szlaków komunikacyjnych: ulic Generała Leopolda Okulickiego, Józefa Mireckiego, Bolesława Limanowskiego, Mikołaja Reja. Działka ma kształt prostokąta, topografia jest płaska. Teren działki jest częściowo ogrodzony – ogrodzenie w złym stanie technicznym. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w tym z usługami na parterze, zabudowa handlowo-usługowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone.

 • Nieruchomość wyposażona jest w następujące sieci uzbrojenia terenu: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i gazową. Z przebiegiem sieci uzbrojenia terenu wskazanymi na mapie zasadniczej można zapoznać się w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. B. Brechta 3, pokój 523. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uzbrojenie terenu niewykazane na posiadanej mapie.

 • Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży zabudowana jest murowanym budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej, wybudowanym w drugiej połowie XIX wieku. Powierzchnia zabudowy wynosi 354 m2. Dach budynku o konstrukcji drewnianej, pokryty papą, stolarka okienna drewniana – skrzynkowa, drzwi wewnętrzne drewniane, na podłogach są deski pokryte wykładziną PCV, w piwnicy posadzki betonowe, schody na piętro drewniane, schody do piwnicy betonowe. Budynek nadaje się do generalnego remontu.

 • Budynek został wpisany w granicach posesji do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr 388/A/88, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 1 lipca 1988. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków decyzją nr 622/DR/11 z dnia 19 sierpnia 2011 r. wyraził zgodę na sprzedaż ww. nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego. Dodatkowo właściciel nieruchomości został zobowiązany do zawarcia w akcie notarialnym, dotyczącym przeniesienia własności zabytku do nałożenia na nabywcę obowiązku użytkowania nabytej nieruchomości zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób odpowiadający jej wartości zabytkowej, należytego utrzymania i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.) oraz stosownych w tym zakresie Rozporządzeń, tj.: Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (…) (Dz. U. Nr 150 poz.1579) – ze wskazaniem zgodnie z art. 26 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami terminu przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich, określonego w pozytywnie zaopiniowanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programie użytkowym dla zabytku nieruchomego. Powyższy program użytkowy zabytku powinna opracować osoba zainteresowana nabyciem zabytkowej nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Okulickiego 9. Program powinien zawierać:

 • planowaną funkcję, sposób adaptacji do przyszłej funkcji, ze sposobem zagospodarowania zabytku wraz z otoczeniem do dalszego korzystania z niego, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości;

 • w przypadku przewidywanych, niezbędnych przekształceń – określenie ich zakresu i celu (dotyczy zarówno obiektów architektonicznych, jak również ich otoczenia);

 • odniesienie się do zasad ochrony zabytków oraz obowiązków właściciela i użytkownika obiektu zabytkowego wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury;

 • określenie metod i terminów rozwiązania najpilniejszych problemów obiektu, a w razie potrzeby – wykonania podstawowych prac remontowych i zabezpieczających;

 • wskazanie terminu przeprowadzenia docelowej, pełnej rewaloryzacji obiektu.

Poza indywidualnym wpisem do rejestru zabytków, przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 września 1989 r., pod numerem rejestru 410/A/89.

 • Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512), w przypadku zbycia nieruchomości przez Województwo Mazowieckie, Skarbowi Państwa przysługuje prawo jej pierwokupu lub żądania zwrotu.


 • Uwarunkowania planistyczne:

Dla terenu na którym znajduje się ww. nieruchomość, w dniu 27 lutego 2018 r. Rada Miasta Radomia podjęła uchwałę nr 607/2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto”.

Zgodnie z ww. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie zabudowy usługowo-mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczony symbolem „U/MW.2”.


 • Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość obciążona jest na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie nieograniczoną w czasie, odpłatną (za jednorazowym wynagrodzeniem), służebnością przesyłu polegającą na prawie korzystania z pasa gruntu o powierzchni 20 m2 na trasie przebiegu linii elektroenergetycznej NN na nieruchomości (zgodnie z załącznikiem graficznym), a także na prawie całodobowego dostępu do urządzeń elektroenergetycznych, dla czynności związanych z budową, demontażem, eksploatacją, konserwacją, naprawą, modernizacją oraz na dołożeniu dodatkowych linii kablowych, jeżeli w przyszłości zajdzie taka konieczność, po uprzednim uzgodnieniu zakresu i sposobu wykonywania robót z Mazowieckim Zarządem Nieruchomości z siedzibą w Warszawie, przy czym po każdorazowych czynnościach i pracach na nieruchomości, o których mowa powyżej, spółka pod firmą PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie będzie zobowiązana do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego.


 • Informacja o wyniku wcześniejszych przetargów przetargu:

W dniu 19 września 2018 r. odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, a w dniu 14 marca 2019 r. odbył się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości. Oba przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. • Cena wywoławcza – 945.000,00 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174, z późn. zm.). W związku z wpisaniem nieruchomości do rejestru zabytków, cena nieruchomości ustalona w wyniku przetargu zostanie obniżona o 10%, na podstawie art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) oraz § 8 załącznika do uchwały Nr 188/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13013);


 • Termin i miejsce przetargu – 22 sierpnia 2019 r. w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, godz. 11:00, sala konferencyjna, piętro II.


 • Warunki uczestnictwa – przystępujący do przetargu powinni:

 • zapoznać się z „Warunkami trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9”, zwanymi dalej „Warunkami”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce zamówienia publiczne i przetargi;

 • wpłacić wadium do dnia 19 sierpnia 2019 r.;

 • złożyć w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. do godz. 16:00, w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, pokój 127 - I piętro, zgłoszenie udziału w przetargu o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków”, pozytywną opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie opracowanego programu użytkowego, o którym mowa w punkcie 1.4.4, dla zabytku położonego w Radomiu przy ulicy Okulickiego 9. Dopuszcza się przesłanie powyższych dokumentów w formie skanu, na adres poczty elektronicznej: nieruchomosci@mazovia.pl.

 • W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które w terminie wpłacą wadium oraz okażą dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 3 „Warunków trzeciego przetargu ustanego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9”. 


 • Wadium – 56.700,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100). Wadium należy wpłacić do dnia 19 sierpnia 2019 r. na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/W-wa PKO BP S.A. Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564.
  Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.


 • Termin oględzin nieruchomości - w dniach 26 czerwca 2019 r. i 24 lipca 2019 r. o godz. 11:00 nastąpi okazanie nieruchomości. Osoby zainteresowane uczestnictwem w okazaniu, powinny stawić się w podanym terminie w miejscu położenia nieruchomości.


 • Kontakt - dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, pok. 523 lub 520 albo telefonicznie pod nr (22) 59 79 823 lub (22) 59 79 824.


 • Informacje dodatkowe:

 • Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 • W przypadku, gdy osoba ustalona w wyniku przetargu, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Lokalizacja