• Wydanie nr 18/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1

OGŁASZA


drugi pisemny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr. 46 o pow. 0,1402 ha zabudowanej budynkiem kamienicy o funkcji użytkowej- służby zdrowia położonej przy ul. Lubartowskiej 58 w Lublinie, obręb 7- Czwartek wpisanej do Księgi Wieczystej LU1I/00171462/3

Nieruchomość zabudowa jest podpiwniczonym budynkiem kamienicy o czterech kondygnacjach nadziemnych (parter, I piętro, II piętro, zaadoptowane poddasze), wzniesionym około 1902 r. na planie prostokąta, pow. zabudowy 376,75 m2, pow. użytkowa netto 1 110,94 m2 ( w tym kondygnacji nadziemnych 978,73 m2), kubatura 6 768 m3 położonej przy ul. Lubartowska 58 w Lublinie.Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką.


Cena wywoławcza zbywanego prawa własności gruntu i prawa własności nieruchomości budynkowej wynosi: 4 496 000 zł netto (słownie: cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).


Wadium w wysokości: 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w pieniądzu należy wpłacić na konto w Banku BGK w Lublinie, nr rachunku: 68 1130 1206 0028 9097 3890 0004 podając tytuł wpłaty ,, przetarg na zbycie nieruchomości przy ul. Lubartowskiej 58 w Lublinie’’ lub złożyć wraz z ofertą w gwarancjach bankowych. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie uznane za złożone z chwilą wpływu na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora. Wadium wpłacone przez Oferenta, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone przez nich wadium pozostanie zwrócone.

Na Nabywcy ciąży obowiązek pokrycia wszelkich podatków, opłat, kosztów aktów notarialnych dotyczących transakcji kupna.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem ,,Przetarg- sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 58- nie otwierać przed dniem 29.11.2021 r. i godz. 1030’’ należy składać w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy Al. Racławickich 1, pok. nr 8 do dnia 10.01.2022 r. do godz. 10.00.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2022 r. o godz. 1030 w siedzibie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, parter pok. nr 21.

Pełna treść ogłoszenia, regulamin przetargu oraz szczegółowy opis budynku, znajduje się na stronie internetowej www.umlub.pl, w zakładce Komunikaty, BIP w zakładce Zamówienia publiczne› zamówienia publiczne wyłączone ze stosowania Pzp› zamówienia inne oraz w siedzibie Sprzedającego.


Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny oraz jego zamknięcia bez wyboru którejkolwiek z ofert. Zgłoszonym oferentom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie wobec organizatora przetargu z tego tytułu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu.


tel. kont. 81 448-56-04

Lokalizacja