• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Dzierżoniów, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 13 000.00 zł
  • Powierzchnia: 176.00 m 2
Wydanie nr 04/05/2021 z dnia 04 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie nr 16 /2021/PN

Burmistrz Dzierżoniowa

zaprasza

do publicznego ustnego przetargu ograniczonego

do właścicieli działek sąsiednich

na sprzedaż działki nr 595/5 obręb Dolny

w Dzierżoniowie przy ul. Sowiogórskiej kw SW1D/00016234/6

(Uzasadnienie wyboru formy ograniczenia przetargu – przedmiotem sprzedaży jest nieruchomości stanowiąca nieużytkowany rów melioracyjny położony pomiędzy dwiema nieruchomościami )

NR DZIAŁKI – 595/5 obręb DOLNY

POWIERZCHNIA DZIAŁKI – 176 m²

CENA WYWOŁAWCZA(netto) – 13 000,00 zł.

TERMIN PRZETARGU- 16.06.2021r. o godz. 11:00

MIEJSCE - sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)

Osoby, które zamierzają przystąpić do przetargu zobowiązane są:

zgłosić  pisemnie   w  tutejszym Urzędzie   swoje uczestnictwo   w przetargu   do dnia 11.06.2021r. do godz. 15:00 w Biurze Obsługi Klienta Stanowisko „E”

wpłacić   wadium  w  wysokości 1 300,00zł. na konto Urzędu Miasta nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 11.06.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w dniu 14.06.2021r.

Oferent przed przetargiem winien przedstawić komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem zagospodarowaniem nieruchomości oraz jej uzbrojeniem. Działka nr 595/5 obręb Dolny stanowi nieużytkowany rów melioracyjny: w ewidencji gruntów użytek działki opisany jako W o powierzchni 176 m2.

Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu, po odliczeniu wadium, należy uiścić w na konto Urzędu Miasta Nr 34 9527 0007 0046 7773 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia, nie wpłynęły żadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.1990 z póź.zm.)

Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu dostępnym w Biurze Obsługi Klienta - stanowisko E lub na stronie internetowej http://bip.um.dzierzoniow.pl.

Obecnie organizowany jest pierwszy przetarg na sprzedaż działki.

Na terenie zbywanej działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą nr LXIII/380/10 z dnia 27 września 2010 roku, sprzedawana nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie 30-stu dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Urzędu Miasta.

Koszty notarialne oraz sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi w całości kupujący.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miasta, pokój 33, tel. 74 645-08-71, informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej bip.um.dzierzoniow.pl.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dariusz Kucharski

Burmistrz Dzierżoniowa

Dzierżoniów, 28 kwietnia 2021

Lokalizacja