Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 18.000,00 zł
Powierzchnia: 529.00 m2

Wójt Gminy Gniewino ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielinko

Wydanie nr 10/07/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 18.000,00 zł
Powierzchnia: 529.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Strzebielinko,
Gmina: Gniewino,
Województwo: pomorskie

Szczegóły

O g ł o s z e n i e o p r z e t a r g u

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jedn. tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 2213)

Wójt Gminy Gniewino

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gniewino, położonej w obrębie ewidencyjnym Strzebielinko gm. Gniewino:

  • działka nr 17/31 obszaru 529 m2, obręb Strzebielinko, objęta księgą wieczystą nr GD1W/00049775/5 Sądu Rejonowego w Wejherowie

  • cena wywoławcza nieruchomości wraz z kosztami przygotowania jej do zbycia wynosi 18.000,00 zł (zwolnione z podatku od towarów i usług VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług)

  • minimalne postąpienie – ustalone zostanie przez uczestników przetargu, jednak nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

 

Przetarg odbedzie się dnia 22 sierpnia 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Gniewino, ul. Pomorska 20/5.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka jest niezabudowana, porośnięta trawą i pojedyńczymi drzewami. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez ogólnodostępne drogi gminne. Teren równy, płaski, kształt foremny. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna. W ewidencji gruntów działka oznaczona jako grunty orne RIIIb.

Działy III i IV księgi wieczystej GD1W/00049775/5 – są wolne od wpisów.

Wadium na udział w przetargu wynosi 3.000,00 zł. Wpłaty należy dokonać przelewem na konto depozytowe Gminy Gniewino nr 79 8350 0004 4200 7745 2000 0050 w Kaszubskim Banku Spółdzielczym w Wejherowie O/Gniewino w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19-08-2024 r. z dopiskiem „przetarg działka Strzebielinko”. Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest zaksięgowanie środków na koncie Sprzedawcy najpóźniej we wskazanym dniu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni na wskazane przez nich pisemnie konto. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygra – uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność w ustalonym terminie. Osoba która wygra przetarg, zobowiązana jest przed zawarciem umowy do wpłacenia całej ceny sprzedaży nieruchomości. Koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz wymaganych opłat sądowych ponosi w całości Nabywca. Do przetargu można przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika z podpisem notarialnie poświadczonym osoby która wpłaciła wadium oraz okazać dowód wpłaty. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej przed otwarciem przetargu przedłożeniu Komisji Przetargowej podlega aktualny odpis z KRS oraz pełnomocnictwo do reprezentowania osoby.

Sprzedawcy nie jest znane położenie znaków granicznych nieruchomości na gruncie, w przypadku ich zatarcia – odszukanie lub wznowienie tych znaków obciąża Nabywcę.

Przystąpienie do przetargu oznacza fakt zaznajomienia się z przedmiotem i zgodę z warunkami przetargu.

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie przetargu jest Pan Jacek Romanek – tel. 58-670-66-28 e-mail: jacek.romanek@gniewino.pl.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gniewinie, umieszczenie w biuletynie informacji publicznej Gminy Gniewino, na stronie internetowej Gminy Gniewino www.gniewino.pl a także w prasie codziennej ogólnopolskiej poprzez serwis internetowy wpisany do rejestru dzienników i czasopism: www.otoprzetargi.pl.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa...

Powierzchnia: 126.00

Cena: 329.000,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Bełk, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Powierzchnia: 1159.00

Cena: 3.180.460,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana z...

Powierzchnia: 13040.00

Cena: 101.712,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana zl...

Powierzchnia: 4805.00

Cena: 37.479,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spr...

Powierzchnia: 173.00

Cena: 14.500,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dom

Rudawka Rymanowska, podkarpackie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczon...

Powierzchnia: 744.00

Cena: 16.100,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bzianka, podkarpackie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 35.76

Cena: 75.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 25.53

Cena: 49.900,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 64.63

Cena: 140.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.05

Cena: 32.466,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.75

Cena: 31.561,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.50

Cena: 32.758,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dzierżawa

Kołobrzeg, zachodniopomorskie