Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

Wykaz Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Wydanie nr 10/07/2024 z dnia 10 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Dobre Miasto,
Województwo: warminsko-mazurskie

Szczegóły

Wykaz

 

Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, sporządzony na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – ( tekst jednolity Dz.U. z 2023r., poz. 344 z późn. zm.), uchwały nr XVIII/93/2019 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 03.10.2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Dobre Miasto ( Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019r. poz. 5534 z późn. zm.).

Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej z której wydzielono parcele stanowiące mienie komunalne, położone na terenie miasta Dobre Miasto – z przeznaczeniem pod ogródek letni.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151-242/RG/2008 Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 11 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami w sprawie: „ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Dobre Miasto” roczna minimalna stawa czynszu (netto) za dzierżawę 1 m2 gruntu, położonego na terenie miasta Dobre Miasto, pod ogródkami letnimi wynosi: 1,00 zł.

Do czynszu dzierżawnego wykazanego w wykazie dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 23 % na podstawie art.41 ust.1 i w związku z art.146 „a” ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 361).

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Obręb

Nr działki

Powierzchnia

Nr KW

Przeznaczenie

nieruchomości

Wysokość

czynszu dzierżawnego

w stosunku rocznym

w zł

Okres dzierżawy

1.

Dobre Miasto, Obręb nr 0004

ul. Górna

Działka nr 102/18

o pow. 0,1781 ha

z której wydzielono parcelę
o pow. 88 m
2

(użytek RIVb – 88 m2)

KW Nr OL1O/00039121/9

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 102/18 z której wydzielono parcelę o pow. 88 m2– z przeznaczeniem pod ogródek letni.

Teren parceli użytkowany bez tytułu prawnego przez osoby fizyczne, ogrodzony.

 

88,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

 

 

 

 

Dzierżawa na czas nieoznaczony

 

2.

Dobre Miasto, Obręb nr 0004

ul. Górna

Działka nr 102/18

o pow. 0,1781 ha

z której wydzielono parcelę
o pow. 130 m
2

(użytek Bi – 100 m2, RIVb – 30 m2)

KW Nr OL1O/00039121/9

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 102/18 z której wydzielono parcelę o pow. 130 m2 – z przeznaczeniem pod ogródek letni.

 

Teren parceli użytkowany bez tytułu prawnego przez osoby fizyczne, prowizorycznie ogrodzony.

 130,00 zł
(słownie: sto trzydzieści złotych 00/100)

 

 

 

 

Dzierżawa na czas nieoznaczony

 

 

Na ww. teren opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Łużyckiej, Olsztyńskiej, Górnej, Orła Białego i rzeki Łyny w granicach administracyjnych miasta Dobre Miasto zatwierdzony uchwałą Nr XXXVIII/256/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 marca 2017r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 maja 2017r. poz. 2422 – teren oznaczony symbolem dla działki 102/18 :

MW.06 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Parcele nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie są przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

 

W przypadku o ile przez dzierżawiony teren przechodzą sieci wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowej itp., w razie ich awarii dzierżawiony teren Dzierżawca winien natychmiast udostępnić bez prawa odszkodowania, w celu jej usunięcia.

Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, bez wezwania na konto Gminy Dobre Miasto.

Zmiana stawki czynszu może nastąpić w Zarządzeniu Burmistrza Dobrego Miasta.

Zastrzega się prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia przypadającego na koniec miesiąca.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 przez okres 21 dni tj. od dnia
10 lipca 2024r. do dnia 31 lipca 2024r., zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście; http://bip.dobremiasto.com.pl/ na stronie internetowej http://dobremiasto.com.pl/ oraz w mediach elektronicznych www.otoprzetargi.pl ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Po upływie wymienionego terminu na parcele wykazane w wykazie, podane zostanie do publicznej wiadomości ogłoszenie o terminie, miejscu i warunkach przetargu.

Informację o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w IN – Referat Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14 pokój nr 6 tel. 89 616-19-24 .

 

 

Z up. Burmistrza

/-/

Justyna Roczeń

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Dom

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budyn...

Powierzchnia: 1159.00

Cena: 3.180.460,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Chudów, slaskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana z...

Powierzchnia: 13040.00

Cena: 101.712,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana zl...

Powierzchnia: 4805.00

Cena: 37.479,00

Data: 12.07.2024

Sprzedaż
Działka

Stróżna, malopolskie

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do spr...

Powierzchnia: 173.00

Cena: 14.500,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dom

Rudawka Rymanowska, podkarpackie

nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczon...

Powierzchnia: 744.00

Cena: 16.100,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bzianka, podkarpackie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 35.76

Cena: 75.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 25.53

Cena: 49.900,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice ogłasza drugi pub...

Powierzchnia: 64.63

Cena: 140.000,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.05

Cena: 32.466,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.75

Cena: 31.561,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Świętochłowice, slaskie

Prezydent Miasta Świętochłowice podaje do publicz...

Powierzchnia: 50.50

Cena: 32.758,50

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Mieszkanie

Świętochłowice, slaskie

Informacja Prezydenta Miasta Kołobrzeg

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Dzierżawa

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

Prawo własności kompleksu nieruchomości gruntowych...

Powierzchnia: 3428.00

Cena: 37.235,00

Data: 11.07.2024

Sprzedaż
Działka

Jeleśnia, slaskie