• Wydanie nr 05/10/2022 z dnia 05 października 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Nowa Ruda, Woj. Dolnośląskie
 • Cena: 99 300.00 zł
 • Powierzchnia: 5 000.00 m 2
Wydanie nr 24/11/2021 z dnia 24 listopada 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Ruda nr 581/21 z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Nowa Ruda

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz.1834) art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 815), § 4, § 5 ust. 1 uchwały Nr 252/XXXIII/13 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Nowa Ruda (Dolno. z 2013 r. poz. 1851; zm.: Dolno. z 2014 r. poz. 1824 i poz. 2953, z 2015 r. poz. 4379, z 2016 r. poz. 1665 i poz. 4413 oraz z 2020 r. poz. 313), zarządzam, co następuje:

  Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Dworkach, w granicach działki nr 133/5 o powierzchni 0,5000 ha, KW Nr SW2K/00025565/5.

  1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący nieruchomości opisanej w § 1, stanowiący załącznik do zarządzenia.

   1. Wykaz, o którym mowa w ust. 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2 oraz publikuje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowa Ruda. Ponadto wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Sołectwa Dworki, a informację o zamieszczeniu wykazu podaje się w prasie lokalnej.

  1. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji.

  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

  Załącznik do Zarządzenia
  Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 581/21
  z dnia 24.11.2021 roku

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  Wykaz wywiesza się na okres od dnia 24.11.2021 r. do dnia 14.12.2021 r.

  1. Oznaczenie nieruchomości:

   1. nr księgi wieczystej: SW2K/00025565/5

   2. według katastru nieruchomości: dz. nr 133/5, obręb 0005, Dworki

  1. Powierzchnia nieruchomości : 0,5000 ha.

  2. Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 133/5 (Ł IV – 0,4681, N – 0,0319) o powierzchni 0,5000 ha, obręb Dworki. Działka jest niezabudowana, w niewielkim fragmencie zakrzaczona, o nieregularnym kształcie, lekko nachylona w kierunku północno-zachodnim. Dojazd do działki drogą asfaltową i gruntową utwardzoną.
   W sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna. Poprzez środkową część działki w kierunku N-S przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna SN a wzdłuż południowej granicy działki przebiega sieć napowietrzna NN.
   Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda działka przeznaczona jest częściowo na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zagrodowej oraz obiektów usług i produkcji nie kolidujących z funkcją mieszkaniową ( pow. 4627 m
   ² ), częściowo jako teren z przewagą użytkowania rolniczego
   ( pow. 373 m
   ² ).

  3. Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg.

  4. Cena nieruchomości: 99 300,00 zł, zw. z podatku VAT na podst. art.43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

  Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj.

  • osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,

  • osoby, które są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed 05.12.1990 r., albo ich spadkobiercami

  korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

  Otrzymują:

  1. Sołtys wsi Dworki – do ogłoszenia na tablicy ogłoszeń

  2. Prasa lokalna – www.otoprzetargi.pl

  3. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji a/a

  /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

  /Adrianna Mierzejewska – Wójt Gminy Nowa Ruda/

  Lokalizacja