• Wydanie nr 06/05/2021 z dnia 06 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Mrzeżyno, Trzebiatów, Woj. Zachodniopomorskie
  • Cena: 2 270 000.00 zł
  • Powierzchnia: 20 633.00 m 2
Wydanie nr 04/11/2020 z dnia 04 listopada 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

DZIAŁKI NAD MORZEM

Zakład Gminny „MRZEŻYNO” Spółka z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu działek rekreacyjnych położonych w Mrzeżynie:


NR DZIAŁEK kompleks działek o numerach od 424/1 do 42/40

POW mkw. łączna powierzchnia 2.0633 ha

POŁOŻENIE Mrzeżyno – obręb 1

PRZEZNACZENIE tereny zabudowy usług turysty

CENA WYWOŁAWCZA w zł 2.270.000,00

WADIUM w zł 350.000,00PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 LISTOPADA 2020 R. O GODZ. 11.00 W SALI NR 1 MRZEŻYŃSKIEGO CENTRUM SPORTU, AL. TYSIĄCLECIA 32A, 72-330 MRZEŻYUWAGA ! Przedmiotem przetargu jest kompleks 40 działek (numery od 424/1 do 424/40) o łącznej powierzchni 2.0633 ha w skład których wchodzi droga wewnętrzna (działka nr 424/40) oraz działka przeznaczona na lokalizację przepompowni ścieków oraz stacji transformatorowej (działka nr 424/1).

Do wylicytowanej ceny gruntu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy sprzedaży. W przetargu może brać udział każdy kto do dnia 20 listopada 2020 roku wpłaci w pieniądzu w/w wadium na konto Zakładu Gminnego „MRZEŻYNO” Spółka z o.o. Nr 68 1020 2821 0000 1502 0003 5709 w Banku PKO BP S.A.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto Spółki.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium w pieniądzu na podany powyżej rachunek bankowy.

Przedstawiciele osób prawnych winni przedłożyć dodatkowo pełnomocnictwo uprawniające do wzięcia udziału w przetargu.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie poinformowany w terminie 21 dni od zamknięcia przetargu.

Przewidywany termin podpisania aktu notarialnego – do 30 dni od dnia zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. W przypadku uchylania się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia aktu notarialnego w wyznaczonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Zakład Gminny „MRZEŻYNO” Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnego powodu.

Osobie, która nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone, przelewem na wskazane konto, w terminie 5 dni roboczych od dnia przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 25.000,00 zł. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

Uczestnik przetargu jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z jego przedmiotem. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

W/w nieruchomości nie są obciążone i prowadzona jest dla nich księga wieczysta KW SZ1G/00029789/4.

W/w nieruchomości przeznaczono do sprzedaży na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gminnego Mrzeżyno Sp. z o.o. nr 2/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.

Wszystkich informacji udziela Zakład Gminny „MRZEŻYNO” Spółka z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Trzebiatowskiej 24, tel. 606 763 096 lub 91 38 66 239, e-mail: biuro@zg.mrzezyno.pl oraz na stronie www.zg.mrzezyno.plMrzeżyno, 02.11.2020 r.

Lokalizacja