• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Rzucewo, Puck (Gmina), Woj. Pomorskie
 • Cena: 4 462 000.00 zł
 • Powierzchnia: 3 511.80 m 2
Wydanie nr 18/06/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu Puckiego

z dnia 14.06.2019r.


Zarząd Powiatu Puckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność

Powiatu Puckiego.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie w księdze wieczystej

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposobu jej zagospodarowania

Cena wywoławcza nieruchomości

Działka nr 161/31 o powierzchni 19.707 m², zabudowana budynkiem internatu o powierzchni użytkowej 3.511,8 m², budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 45 m², budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 65 m²

GD2W/00028454/3

Rzucewo

obręb geodezyjny Osłonino, k.m. 2, gmina PuckZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Puck zatwierdzonym uchwałą Nr X/76/07 Rady Gminy Puck z dnia 27.08.2007 r. fragmentu wsi Osłonino (część północna) przedmiotowa nieruchomość leży na terenie zabudowy usługowej w karcie terenu oznaczonej symbolem A.36.U – zabudowa usługowa, wyłącznie usługi nauki i oświaty oraz kultury. Sposób zagospodarowania działki zgodnie z ww. zapisami.


4.462.000,00 zł


Wadium 892.400,00 zł


Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż działki jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług: (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

Wyżej opisana działka objęta jest umową użyczenia pomiędzy Powiatem Puckim a Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku. Ww. umowa użyczenia zostanie wypowiedziana i przestanie obowiązywać po wyłonieniu potencjalnego nabywcy przedmiotowej działki. Informuje się, że nieruchomość z uwagi na zawartą umowę najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku internatu w celu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży zostanie wydana nabywcy po 30 września 2019 r.

Ponadto nieruchomość obciążona jest umowami najmu związanymi z czasowym zakwaterowaniem, oraz umowami dzierżawy powierzchni na kominie kotłowni w celu lokalizacji masztów telefonii komórkowej, które zostaną wypowiedziane po wyłonieniu potencjalnego nabywcy przedmiotowej działki.

Na nieruchomości zlokalizowanych jest 14 nie związanych trwale z gruntem garaży stanowiących własność osób prywatnych, członków Wspólnoty Mieszkaniowej Rzucewo. Właściciele garaży zostali poinformowani o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i konieczności usunięcia przedmiotowej zabudowy.

W dziale III księgi wieczystej KW nr GD2W/00028454/3 wpisana została bezterminowa służebność przesyłu ustanowiona na działce nr 161/16 na rzecz Energa – Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku.

Wolnostojący budynek internatu wybudowany w 1971 roku jest częściowo podpiwniczony, IV kondygnacyjny w części dawnego internatu, częściowo II kondygnacyjny, natomiast część budynku, w której znajduje się kotłownia i stołówka jest parterowa. Budynek składa się z holu, 56 pokoi internatu, pomieszczeń gospodarczych, stołówki z zapleczem gastronomicznym, świetlicy, łazienek i wc, klatek schodowych i korytarzy, w kondygnacji podziemnej znajduje się kotłownia i zaplecze kotłowni, piwnice, suszarnie, magazyny.

Budynek posiada fundamenty betonowe, ściany z cegły kratówki, stropy DZ monolityczne belkowo-pustakowe, stolarka drzwiowa typowa płycinowa, drzwi wejściowe PCV przeszklone, stolarka okienna PCV, miejscami luksfery, ocieplenie styropian gr. 12 cm, dach płaski, kryty papą, ocieplony styropianem.

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- energii elektrycznej

- kanalizacji sanitarnej

- wodociągową

- alarmową

- grzewczą – własna kotłownia w budynku, grzejniki żeliwne

Powierzchnia zabudowy 1819,61 m2

Powierzchnia netto ogółem 4023,87 m2

Powierzchnia użytkowa 3511,80 m2

Powierzchnia całkowita 5088,62 m2

Kubatura 14376,75 m3

Inne informacje:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 21.08.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5.

 2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu lub obligacjach Skarbu Państwa w terminie do dnia 14.08.2019 r. W przypadku wpłacenia wadium w pieniądzu wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Pucku w Banku Spółdzielczym w Pucku nr 51834800030000000003320004. W przypadku wpłaty wadium w obligacjach Skarbu Państwa obligacje należy zdeponować w Starostwie Powiatowym w Pucku przy ul. Elizy Orzeszkowej 5. O uznaniu, że wadium wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego w Pucku, bądź data złożenia do depozytu obligacji Skarbu Państwa.

 3. W tytule wpłaty wadium należy podać nr działki, dane uczestnika przetargu.

 4. W przetargu mogą brać udział osoby, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.

 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej niżej wymienionych dokumentów:

- pełnomocnictwa do reprezentacji, (jeżeli uczestnik przetargu nie działa osobiście),

- dowód osobisty oraz w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo:

- wypis z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla każdego ze wspólników spółki cywilnej, a także kopii umowy spółki cywilnej
w przypadku wspólników spółki cywilnej,

- oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu,

- zgody na przetwarzanie danych osobowych (informacja dotycząca danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pucku w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starostwo.puck.pl).

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociażby jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 3. Wadium złożone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium złożone w obligacjach Skarbu Państwa przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie niezwłocznie zwrócone po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dokonania takiej wpłaty.

 4. Pozostali uczestnicy przetargu otrzymają zwrot wadium niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 5. Zarząd Powiatu Puckiego zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

 6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 7. Cena osiągnięta w przetargu podlega zapłacie w całości i powinna być odnotowana na koncie Starostwa Powiatowego w Pucku w Banku Spółdzielczym w Pucku nr 08 8348 0003 0000 0000 0332 0002, nie później niż na trzy dni przed zawarciem umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 8. Osoba wyłoniona jako nabywca pokrywa koszty notarialne.


Zarząd Powiatu Puckiego może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Oględziny nieruchomości są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pucku.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pucku w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starostwo.puck.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pucku tel. (58) 63-42-09 oraz na stronach internetowych www.bip.starostwo.puck.pl.

Lokalizacja