• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Mława, Woj. Mazowieckie
 • Cena: 300 000.00 zł
 • Powierzchnia: 1 716.00 m 2
Wydanie nr 18/06/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położnej w Mławie w rejonie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 1. Opis nieruchomości:

  1. Adres nieruchomości:

Mława, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego

  1. Oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość oznaczona jako działka nr 3832/5 z obrębu 10 Miasto Mława

  1. Numer księgi wieczystej:

PL1M/00055834/7

  1. Charakterystyka nieruchomości:

Powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi 1716 m2, kształt działki jest nieregularny. Nieruchomość położona jest w rejonie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Działka posiada dostęp do publicznej drogi gminnej bez nazwy. Nieruchomość zabudowana jest jednokondygnacyjnym murowanym budynkiem niemieszkalnym o powierzchni zabudowy 127 m2 oraz jednokondygnacyjnym niemieszkalnym budynkiem drewnianym o powierzchni zabudowy 35 m2. Oba budynki powstały w 1960 r i są w złym stanie technicznym. Dodatkowo na nieruchomości znajduje się betonowa rampa najazdowa służąca do naprawy samochodów. Nieruchomość znajduje się w zasięgu uzbrojenia w media miejskie: energię elektryczną, wodociąg, kanalizację. Sieć gazowa przebiega w ciągu Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

  1. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

  1. Uwarunkowania planistyczne:

Działka nr 3832/5 nie znajduje się na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani nie została wszczęta procedura dotycząca uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego ww. działkę. W studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mława przyjętym uchwałą Rady Miasta Mława nr XII/147/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. znajduje się na terenie oznaczonym symbolem M/U – zabudowa mieszkaniowo - usługowa. 4. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Mława
nr XX/246/2016 z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji nieruchomość ta znalazła się w wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Uchwała nie przyznała Gminie prawa pierwokupu nieruchomości. Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie ustalenia specjalnej strefy rewitalizacji.

 1. Cena wywoławcza – 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)

 2. Wadium – 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

 3. Termin i miejsce przetargu – 19 lipca 2019r., godz. 11:00 w siedzibie budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4 w Warszawie, sala konferencyjna, piętro II.

 4. Warunki uczestnictwa – przystępujący do przetargu powinni:

  1. zapoznać się z „Warunkami pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Mławie w rejonie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego”, zwanymi dalej „Warunkami”, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 oraz na stronie internetowej www.mazovia.pl w zakładce zamówienia publiczne i przetargi;

  2. wpłacić wadium w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) do dnia 15 lipca 2019 r., na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, prowadzony w IX-O/W-wa PKO BP S.A.
   Nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564. Za datę wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na rachunek Urzędu. Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

  3. złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 1600, w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Skoczylasa 4, zgłoszenie udziału w przetargu, o treści zgodnej z załącznikiem do „Warunków”. Dopuszcza się przesłanie zgłoszenia w formie skanu, na adres poczty elektronicznej: nieruchomosci@mazovia.pl.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz handlowe spółki osobowe, które spełnią powyższe wymagania. Wspólnicy spółki cywilnej zobowiązani są dołączyć do zgłoszenia umowę spółki.

 1. Termin okazania nieruchomości - w dniu 1 lipca 2019 r. o godz. 1100 .

 2. Informacje dodatkowe:

  1. Zarząd Województwa Mazowieckiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

  2. W przypadku, gdy osoba ustalona w wyniku przetargu, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy, Zarząd Województwa Mazowieckiego może odstąpić od jej zawarcia, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  3. Kontakt - dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w Departamencie Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3, pok. 521 albo telefonicznie pod nr (22) 5979851.


Lokalizacja