Wydanie nr 15/06/2024 z dnia 15 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości

zarządzenie Nr 144/2024 Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

Wydanie nr 10/06/2024 z dnia 10 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: ,

Szczegóły

Zarządzenie Nr 144/2024
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego

z dnia 10 czerwca 2024 r.

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 11 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, poz. 1113, poz. 1463, poz. 1506, poz. 1688, poz. 1762, poz. 1906 i poz. 2029) oraz uchwały nr LXXIV/653/24 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 281, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy, Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego zarządza, co następuje:

§ 1. Sporządza wykaz (załącznik, stanowiący integralną część niniejszego zarządzenia) nieruchomości gruntowej położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 281 o pow. 4,2886 ha, objęta księgą wieczystą nr LD1P/00065010/3, stanowiącej własność Gminy Konstantynów Łódzki, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim na okres 21 dni od dnia jego wywieszenia oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu, a także podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie tj. w „Otoprzetargi.pl”.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert JakubowskiZałącznik do zarządzenia Nr 144/2024
Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego
z dnia 10 czerwca 2024 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

KW LD1P/00065010/3

Województwo: ŁÓDZKIE

Powiat: PABIANICKI

Gmina: KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI M.

Miejscowość: -

Numer działki: 281

Obręb ewidencyjny: 0012, K-12

Uwaga: Obszar nieruchomości: 4,2886 ha

2. Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Województwo: łódzkie

Powiat: pabianicki

Jednostka ewidencyjna: KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Nazwa obrębu: K-12

Numer obrębu: 0012

Jednostka rejestrowa: G.874

Numer działki: 281

Położenie działki: -

Pow. działki: 4,2886 ha

Uwaga: powierzchnia przeznaczona do oddania w dzierżawę wynosi 2 703 m2.

3. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

Dla działki nr 281 brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/293/17 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
7 września 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynów Łódzki ww. działka znajdują się na obszarze oznaczonym symbolem WS – tereny zbiorników wodnych oraz symbolem US – tereny usług sportu.

4. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Łaskiej, działka posiada nieregularny kształt, jest niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega infrastruktura techniczna: prąd, kanalizacja. Na działce znajduje się zbiornik wodny (staw), mała architektura rekreacyjna oraz drogi dojazdowe. W ul. Łaskiej znajdują się media tj.: energia elektryczna, kanalizacja, wodociąg, gazociąg oraz sieć telekomunikacyjna. Otoczenie działki stanowią tereny cmentarzy, usług sportu, tereny lasów i rolne oraz przepompownia ścieków.

5. Wysokość czynszu rocznego netto:

Czynsz za dzierżawę części o pow. 2 703 m2 : 4 752,00 zł netto.

Do czynszu dzierżawy, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

6. Zasady waloryzacji czynszu:

Czynsz będzie waloryzowany corocznie od 2025 r., w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

7. Termin wnoszenia czynszu:

Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy.Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, od dnia 10.06.2024 r. do dnia 01.07.2024 r.Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego

Robert Jakubowski

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Udział 1/2 w prawie własności nieruchomości grunto...

Powierzchnia: 87.20

Cena: 43.435,00

Data: 14.06.2024

Dzierżawa
Sprzedaż

Skarżysko-Kamienna, swietokrzyskie

Burmistrz Woźnik zaprasza do III przetargu ustneg...

Powierzchnia: 1036.00

Cena: 43.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Czarny Las, slaskie

Informacja Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Data: 14.06.2024

Dzierżawa
Działka

Czechowice-Dziedzice,, slaskie

Informacja Burmistrza Barczewa o wywieszeniu wyka...

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Barczewo, warminsko-mazurskie

BURMISTRZ CZAPLINKA OGŁASZA DRUGI USTNY PRZETARG...

Powierzchnia: 2608.00

Cena: 121.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Piaseczno, zachodniopomorskie

Burmistrz Oleckaogłasza jedenasty przetarg ustny n...

Powierzchnia: 1547.00

Cena: 30.000,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Lesk, warminsko-mazurskie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1025.00

Cena: 120.266,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1026.00

Cena: 120.264,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA OGŁASZA I-szy NIEOGR...

Powierzchnia: 1053.00

Cena: 122.924,00

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Działka

Jarosław, podkarpackie

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 14.06.2024

Sprzedaż
Magazyn

Bielawa, dolnoslaskie

Udział 1/12 w prawie własności nieruchomości grunt...

Powierzchnia: 1090.00

Cena: 10.875,20

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Ostrowiec Świętokrzyski, swietokrzyskie

Syndyk ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieru...

Powierzchnia: 4565.57

Cena: 5.300.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Biuro/Obiekt biurowy

Otyń, lubuskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Kampinos, mazowieckie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie