• Wydanie nr 26/05/2024 z dnia 26 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do Zarządzenia Nr 132/23

Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 24 maja 2023 r.BURMISTRZ MIASTA BIELAWA


ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej budynkiem niemieszkalnym działki gruntu położonej na terenie miasta Bielawa przy pl. Kościelnym 4


Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona jest w Księdze Wieczystej nr SW1D/00031404/0 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka o newidencyjnym 282 obręb Fabryczna o pow. 0,0465 ha, użytek Bi zabudowana budynkiem niemieszkalnym. Działka ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Na działce znajdują się samosiejki, trzy drzewa, które podlegają ochronie prawnej, a także studnia. Schody od wejścia do budynku od ulicy Piastowskiej leżą poza granicami działki nr 282 obręb Fabryczna. Budynek niemieszkalny to obiekt nieużytkowany, dwupiętrowy, podpiwniczony o powierzchni zabudowy 241,50 m2, powierzchni użytkowej (bez piwnic i strychu) 410,07 m,2, powierzchni ruchu (klatka schodowa i korytarze) 120,24 m2. Budynek wykonany w technologi tradycyjnej- murowany z dachem dwuspadowym, w nie najlepszym stanie technicznym, elementy konstrukcyjne są w dostatecznym stanie technicznym, natomiast elementy wykończeniowe całkowicie zdewastowane bądź zdemontowane, budynek praktycznie pozbawiony instalacji, zaśmiecony, zdewastowany z widocznymi nadpaleniami. Zużycie techniczne budynku szacuje się na 85%.Nieruchomość leży na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to obszar usług centrotwórczych – UC. Nieruchomość leży w granicach wpisanego do rejestru zabytków Ośrodka historycznego miasta Bielawa.


Przetarg odbędzie się 10 sierpnia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 15 /II piętro/.

Cena wywoławcza wynosi 600 000,00 zł /słownie: sześćset tysięcy złotych/.


1. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

2. Nieruchomość zostaje sprzedana na własność.

3Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska SA 1 oddział Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej 4 sierpnia 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

4. Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

5. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

6. Pisemne oferty zawierające:

  -imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

  -datę sporządzenia oferty,

  -oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń

  - oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza i sposób jej zapłaty

  - proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,

  - kopię dowodu wniesienia wadium

  należy składać do dnia 4 sierpnia 2023 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Bielawie, pokój nr 1 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „GM - przetarg Plac Kościelny 4"

7. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

Część jawna odbędzie się w obecności oferentów w dniu 10 sierpnia 2023 r. o godz. 11.00, w Urzędzie Miejskim w Bielawie, pl. Wolności 1, pokój nr 15 (II piętro).

O terminie i miejscu części niejawnej i przewidywanym terminie zamknięcia przetargu Komisja przetargowa zawiadamia oferentów w dniu 10 sierpnia 2023 r.

8Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeśli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

9Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska SA 1 oddział Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

10 Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

11. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

12W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt.

Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków podłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu określą właściwe służby na wniosek nabywcy.

Koszt podłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy.

Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

13Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

14. Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p/ telefon /74/ 8328794.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon /74/ 8328751.

Lokalizacja