• Wydanie nr 14/04/2024 z dnia 14 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 25/05/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ........... Burmistrza Miasta Bielawa z dnia ........................... 2023 r.

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023 r., 344) oraz Uchwały Rady Miejskiej Bielawy Nr 17/150/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami Gminy Bielawa (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r. poz. 314).

B U R M I S T R Z M I A S T A

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej SW1D/00013654/5.

2. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów - działka nr 954, obręb Północ o pow. 1538 m2.

3. Opis nieruchomości - lokal niemieszkalny nr A/2 o pow. 62,50 m2, składa się z 3 pomieszczeń niemieszkalnych, położony jest na I piętrze (II kondygnacja) budynku 3-piętrowego nr 2a zlokalizowanego przy ul. Piastowskiej 2-2a w Bielawie wraz z udziałem 490/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu. Pomieszczenie wc wspólne (wraz z użytkownikami drugiego lokalu) znajaduje się na korytarzu. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

4. Nieruchomość położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Wg danych ewidencji gruntów i budynków działka nr 954 obręb Północ o pow. 1538 m2, jest terenem oznaczonym symbolem B, według studium teren zabudowy mieszkaniowej.

Obszar leży w granicach wpisanego do Rejestru Zabytków Ośrodków Historycznych Miasta Bielawa oraz jest wpisany do Ewidencji Zabytków Nieruchomych Miasta Bielawa.

5. Cena lokalu niemieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej – 140.000,00 złotych (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

6Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu niemieszkalnego oraz udział w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu, tj. 490/10000 części.

7. Forma zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

8. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie mogą w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości.

wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia …………………………... 2023 r. na okres 21 dni

Sporządziła: Agnieszka Mitura

Lokalizacja