• Wydanie nr 26/05/2024 z dnia 26 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
Wydanie nr 20/11/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz.U. z 2023, poz. 344 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 oraz na stronie internetowej tut. Urzędu www.reda.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej, na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonej w Redzie przy ulicy Gniewowskiej (obręb 1), zabudowanej pawilonem stanowiącym własność dzierżawcy, obejmujący część działki nr 417/14 o powierzchni 24 m2, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, na cele handlowo-usługowe.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu:
58 678 80 13 lub 58 678 80 14, osobiście w pokoju nr 202 i nr 203 Urzędu Miasta w Redzie
ul. Gdańska 33 oraz elektronicznie - e-mail: nieruchomosci@reda.pl.

Lokalizacja