• Wydanie nr 26/05/2024 z dnia 26 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Dębno, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 20/11/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

                Dębno dn. 20 listopada 2023 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębno przeznaczonych do dzierżawy.

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Dębno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat.

Stawki czynszu dzierżawnego zostały ustalone Zarządzeniem Wójta Gminy nr 193/2013, z dn. 30 grudnia 2013 r., które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Na podstawie tego zarządzenia minimalna stawka czynszu nie może być niższa niż 20,- zł rocznie.

Dębno

Część działki nr 500/28 - o pow. po 20 m², na terenie oznaczonym symbolem: Bi – inne tereny zabudowane, z przeznaczeniem pod obiekty gospodarczo – garażowe.

Wpisana do księgi wieczystej TR1B/00054411/6

Czynsz za dzierżawę – 120,00 zł netto plus obowiązujący podatek VAT, płatny
w dwóch ratach, do 10 marca i do 10 listopada, po uprzednim wystawieniu faktury przez Wydzierżawiającego.

Forma dzierżawy: bezprzetargowo

Do wydzierżawienia od 01.01.2024 r.

Powyższa działka stanowi własność Gminy Dębno.

Wydzierżawiający nieruchomość może podwyższyć czynsz raz w roku w formie aneksu w okresie pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok, ogłaszany przez Prezesa GUS i publikowany w Monitorze Polskim.

Szczegółowe informacje na temat opisanych wyżej nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Gminy w Dębnie pokój nr 206A.

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń UG Dębno.

  2. Strona internetowa Gminy Dębno.

  3. Biuletyn Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/debno

  4. Prasa lokalna.

  5. a/a.

Lokalizacja