• Wydanie nr 14/04/2024 z dnia 14 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Czaplinek, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 17/03/2023 z dnia 17 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarządzenie Nr 46/2023

Burmistrza Czaplinka

z dnia 17 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do użyczenia nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

§ 3

Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w § 1, podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 46/2023

z dnia 17 marca 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

Lp.

Nr działki

Powierzchnia przeznaczona do użyczenia

Adres

Nieruchomości

Nr KW

Cel użyczenia

Okres użyczenia

Wysokość

czynszu

Tryb użyczenia

Budynku

/m2/

Działki
/m2/

Klasa gruntu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

440/8

(część)

-

3,00

Bi

3,00

Obręb

0003 Czaplinek

KO1D/00019129/3

Posadowienie stacji ładowania pojazdów elektrycznych

9 lat,
11 miesięcy

------------

w drodze umowy użyczenia


Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 17 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023 r. .

Lokalizacja