• Wydanie nr 04/06/2023 z dnia 04 czerwca 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Czaplinek, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 25/05/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarządzenie Nr 78/2023

Burmistrza Czaplinka

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do wydzierżawienia nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku i na terenie miasta Czaplinek.

§3

Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 78/2023

z dnia 25 maja 2023 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

Lp.

Nr działki

Powierzchnia do dzierżawy

Adres

Nieruchomości

Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość

czynszu dzierżawnego

Tryb dzierżawy

Budynku

/m²/

Działki

/ha/

Klasa gruntu

/ha/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

34/25

(część)

-

0,0094

RIVa

0,0094


obręb

0002 Czaplinek

Ogród

przydomowy

3 lata

90,00 zł

/w stosunku rocznym/

W trybie bezprzetargowym

34/25
(część)

-

0,0113

Bp

0,0113

obręb
0002 Czaplinek

ogród

przydomowy

3 lata

90,00 zł

/w stosunku rocznym/

W trybie bezprzetargpwym

93
(część)

-

0,0132

Bp

0,0132

obręb

0002 Czaplinek

Ogród

przydomowy

3 lata

90,00 zł

/w stosunku rocznym/

W trybie

bezprzeargowym

Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 25 maja 2023 r. do dnia 15 czerwca 2023 r.

Lokalizacja