• Wydanie nr 14/04/2024 z dnia 14 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Kobyłka, Woj. Mazowieckie
Wydanie nr 20/11/2023 z dnia 20 listopada 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

B U R M I S T R Z A M I A S T A K O B Y Ł K A

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z poźn. zm.) Burmistrz Miasta Kobyłka

podaje do wiadomości

W Y K A Z

nieruchomości stanowiących własność Gminy - Miasta Kobyłka, przeznaczonych
do dzierżawy

Nieruchomość niezabudowana, położona w Kobyłce przy ulicy Przyjacielskiej, stanowiąca działkę nr ewid. 133 oraz część działki nr ewid. 21/7 w obrębie 02. Sąd Rejonowy
w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla działek nr 133 i 21/7 odpowiednio księgi wieczyste nr WA1W/00126145/9 i nr WA1W/00141824/4.

Cel dzierżawy nieruchomości – istniejąca baza transportowa.

Całkowite powierzchnie działek nr ewid. 133 i 21/7 wynoszą odpowiednio 0,0272 ha
oraz 0,8772 ha.

Powierzchnia dzierżawy będzie wynosić 0,2866 ha.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w terenie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
oraz zabudowy usługowej (oznaczenie na rysunku planu symbolem P/U-5
).

Okres dzierżawy: 1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie stanowiła jednokrotność stawki podatku
od nieruchomości (od pozostałych gruntów) za 1 m
2 netto miesięcznie.

Termin wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy zostanie ustalony w umowie.

Czynsz dzierżawny będzie zawierać podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej według obowiązujących przepisów prawa.

Bliższych informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Kobyłka,
ul. Wołomińska 1, pok. nr 36, tel. 22 760 70 96, 22 760 70 97, e-mail:
wgp@kobylka.pl.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka www.kobylka.pl w zakładce Biznes – Ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawach, użyczaniu i wynajmie nieruchomości,
w BIP w zakładce
Nieruchomości - Dzierżawa, wywieszone na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu oraz opublikowane w czasopiśmie wydawanym w formie elektronicznej, dostępnym na stronie internetowej
otoprzetargi.pl.

Kobyłka, dnia 20.11.2023 r.

Z up. Burmistrza

Małgorzata Murawska

Zastępca Burmistrza

Lokalizacja