• Wydanie nr 27/09/2020 z dnia 27 września 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: ruchomosci
 • Lokalizacja: Kielce, Woj. Świętokrzyskie
 • Cena: 3 500.00 zł
Wydanie nr 25/03/2020 z dnia 25 marca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2

25-550 Kielce

ogłasza przetarg n/w składników majątkowych

Znak sprawy: PSGKI.NTDZ.812.3.1.20

 1. Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, (dalej: „PSG sp. z o.o.”) Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2 , 25-550 Kielce.

 2. Przedmiot sprzedaży:

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 5 do Instrukcji likwidacja składników majątkowych

ZMN.02/28/2018/1/5

Lp.

Nr inwentarzowy/

SAT

Oznaczenie aktywów trwałych

Numer seryjny

Opis stanu technicznego

Rok produkcji

Cena brutto

(zł)

Wartość

wadium

(zł)

1

Przyczepa: 748006408210


Agregat prd.:

484502385359

Rodzaj pojazdu: Przyczepa lekka Stolorz SPH3/2001 z zabudową w postaci agregatu prądotwórczego MOSA

DMC: 650 kg

Masa własna: 150kg

Nr rej.: KT17168

SV9SPH30010KS2062

Przyczepa częściowo zużyta eksploatacyjnie; wskazanie licznika agregatu prd.: 351,03 mtg

2001

3 500,00

350,00

2

Przyczepa: 748006408218


Agregat prd.:

444502370033

Rodzaj pojazdu: Przyczepa lekka Stolorz SPH3/2001 z zabudową w postaci agregatu prądotwórczego MOSA

DMC: 650 kg

Masa własna: 150kg

Nr rej.: KT17161

SV9SPH30010KS2061

Przyczepa częściowo zużyta eksploatacyjnie; wskazanie licznika agregatu prd.: 593,50 mtg

2001

3 150,00

315,00

3

444502370048

Rodzaj sprzętu: Kompresor CNG bezolejowy, suchy CANADA FMQ 8-36

Waga: 243kg

Przepustowość: 11m3/h – 12,9m3/h

Ciśnienie sprężania: 220-248 bar

Napięcie zasilania: 230V

Stan techniczny stacji tankowania CNG oceniany jest na dobry

7 500,00

750,00

 1. Cena wywoławcza w zł:

Podana w tabeli w pkt 2 powyżej. Cena zawiera 23% podatek VAT.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: "Postępowanie na sprzedaż pojazdów 2019", w siedzibie organizatora przetargu (adres: Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, kancelaria do dnia 21.04.2020 roku do godziny 11.30,

  1. w odniesieniu do podmiotów gospodarczych aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. 2017 roku, poz. 700 z późn. zm.) albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dopuszcza się aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2. umową nabywców występujących wspólnie oraz właściwymi pełnomocnictwami osób reprezentujących te podmioty w przypadku wystąpienia pełnomocnika.

  3. każdy oferent musi załączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli w pkt.2, kolumna „wartość wadium”. Wadium należy wpłacić najpóźniej do 20.04.2020 r. na rachunek bankowy nr 13 1240 6292 1111 0010 5500 2241 ze wskazaniem przedmiotu przetargu (marki, numeru rejestracyjnego/seryjnego pojazdu/urządzenia). Potwierdzenie wpłaty należy załączyć do składanej oferty. W przypadku wybrania danej oferty wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz Zbywcy w przypadku gdy Nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu zrezygnuje z prawa zakupu.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone w formie oryginału.

 1. Dodatkowe uwagi:

 1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2020 roku o godzinie 12.00 w siedzibie organizatora przetargu (adres: ul. Loefflera 2; 25-550 Kielce), oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona,

 2. termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia składania ofert,

 3. organizator przetargu wybierze oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,

 4. oferent, w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty cenowej, ureguluje należność dopiero po otrzymaniu informacji, na wskazany numer konta z podaniem numeru rejestracyjnego samochodu,

 5. oferent zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni od otrzymania informacji o wybraniu oferty. Fakturę dokumentującą płatność oferent otrzyma po dokonaniu zapłaty,

 6. oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony w formie pisemnej o wyniku przetargu w zakresie złożonych ofert, pozostali oferenci zostaną powiadomieni o wyniku przetargu w formie telefonicznej lub mailowej,

 7. informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Dział Nieruchomości i Transportu. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w siedzibie PSG sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2. Przy odbiorze składnika majątkowego nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia osobie przekazującej wskazanej przez kierownika komórki organizacyjnej: potwierdzenia wyboru oferty nabywcy, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia, dowodu osobistego,

 8. w przypadku gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu zrezygnuje
  z prawa zakupu, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu
  z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,

 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub
  w części bez podania przyczyny,

informacje na temat:

 1. zbywanych składników majątkowych, udzielane będą pod numerami
  telefonów 41 34 94 253 lub 665 612 140 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 (z wyłączeniem dnia przetargu),

 2. warunków i zasad uczestnictwa w przetargu udzielane będą pod numerami telefonów 41 34 94 250 lub 665 612 128 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00 (z wyłączeniem dnia przetargu).

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG
sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
iodo@psgaz.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży środka trwałego/złomu powstałego w procesie likwidacji środków trwałych i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych
z umową.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Załącznik:

1. Wzór formularza ofertowego na zakup składnika majątkowego.

2. Zdjęcia poglądowe samochodu.

3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

……………………….

Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego

Lokalizacja