• Wydanie nr 18/08/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział
Zakład Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa 15, 20-706 Lublin

ogłasza przetarg na sprzedaż n/w składników majątkowych.

Znak sprawy: PSGLU.NTDZ.812.002.12.21

 1. Zbywca: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (dalej: „PSG
  sp. z o.o.”) Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-706 Lublin

 2. Przedmiot sprzedaży:

Lp.

Nr inwentarzowy/

SAT

Oznaczenie aktywów trwałych

Numer seryjny

Opis stanu technicznego

Rok produkcji

Cena wywoławcza brutto

Wartość wadium

1

748006408234

Przyczepka ciężarowa STIM – Laweta; nr rejestracyjny: KT17204

SYAP2000080001596

Szczegółowy opis stanu techniczny zawarty w opinii rzeczoznawcy

2008

6 200,00

500,00

2

748006408251

Przyczepa lekka ŚWIDNIK Skrzyniowa 23.60 0.8t; nr rejestracyjny: KT17178

SWH2360S22B010877

Szczegółowy opis stanu techniczny zawarty w opinii rzeczoznawcy

2002

750,00

100,00


3

748006408249

Przyczepa lekka STIM Skrzyniowa, wersja P100S01; nr rejestracyjny: KT17177

SYAP1000070001150

Szczegółowy opis stanu techniczny zawarty w opinii rzeczoznawcy

2007

5 400,00

500,00

4

748006408246

Przyczepa lekka RYDWAN A750/3; nr rejestracyjny: KT17260

SYBA0753070000555

Szczegółowy opis stanu techniczny zawarty w opinii rzeczoznawcy

2007

1 700,00

200,00

5

748006408241

Przyczepa lekka RYDWAN skrzyniowa 0.8t, nr rejestracyjny: KT17231

SYBA0758010000438

Szczegółowy opis stanu techniczny zawarty w opinii rzeczoznawcy

2001

1 500,00

200,00

6

748006408242

Przyczepa lekka ZSP NIEWIADÓW Skrzyniowa B500 0.5t, wersja 5019; nr rejestracyjny: KT17232

SWNB5000020003508

Szczegółowy opis stanu techniczny zawarty w opinii rzeczoznawcy

2002

800,00

100,00

7

748006408245

Przyczepa lekka ZSP NIEWIADÓW Skrzyniowa B500 0.5t, wersja 5016; nr rejestracyjny: KT17233

SWNB5000020003861

Szczegółowy opis stanu techniczny zawarty w opinii rzeczoznawcy

2002

800,00

100,00

8

748006408240

Przyczepa lekka ŚWIDNIK Skrzyniowa 23602 0.8t, wersja SA/1; nr rejestracyjny: KT17205

SWH2360S29B023350

Szczegółowy opis stanu techniczny zawarty w opinii rzeczoznawcy

2009

1 400,00

200,00

9

748006408247

Przyczepka ciężarowa STIM P200– Laweta; nr rejestracyjny: KT17261

SYAP2000030001279

Szczegółowy opis stanu techniczny zawarty w opinii rzeczoznawcy

2003

4 700,00

500,00

10

742506538531

Samochód Peugeot BOXER 333 L2H2; 2.2 HDI; nr rejestracyjny KT95772

VF3YBBMFB12067823

Szczegółowy opis stanu techniczny zawarty w opinii rzeczoznawcy

2011

23 100,00

1 500,00 1. Cena wywoławcza w zł:

Podana w tabeli w pkt 2 powyżej. Cena zawiera 23% podatek VAT.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z napisem: “Oferta na zakup: środki transportu, znak sprawy PSGLU.NTDZ.812.002.12.21”, w siedzibie organizatora przetargu (adres: ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, Kancelaria pokój nr 011 do dnia 21. grudnia 2021 roku, do godziny 11:00,

Do oferty należy dołączyć dokumenty:

  1. w odniesieniu do podmiotów gospodarczych aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wydruk, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym albo aktualnym zaświadczeniem
   o wpisie do CEIDG (aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji
   o Działalności Gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do właściwego rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  2. umowę nabywców występujących wspólnie oraz właściwymi pełnomocnictwami osób reprezentujących te podmioty w przypadku wystąpienia pełnomocnika.

 1. wniesienie wadium w wysokości podanej w tabeli w pkt 2, kolumna „wartość wadium”. Wadium należy wpłacić do dnia 20. grudnia 2021 roku przelewem w wysokości podanej w tabeli w pkt. 2 na rachunek bankowy nr: 84 1240 6292 1111 0010 5500 2515 z dopiskiem zawierającym nr NIP lub Pesel wpłacającego oraz przedmiot przetargu ( przykładowy opis: Wadium – samochód nr rej. KT17204; nr NIP lub Pesel; znak sprawy: PSGLU.NTDZ.812.002.12.21.).

W przypadku wybranej oferty wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty przez Oferenta pełnej wylicytowanej kwoty, natomiast wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty.

W przypadku braku zawarcia umowy z winy potencjalnego Nabywcy, tzn. gdy uchyla się on od zawarcia umowy, mimo iż jego oferta została wybrana – Zbywca zachowuje wadium.

W/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta, z wyłączeniem pełnomocnictw osób reprezentujących nabywców występujących wspólnie, które winny być złożone
w formie oryginału.

 1. Dodatkowe uwagi:

 1. otwarcie ofert nastąpi w dniu 21. grudnia 2021 roku o godzinie 12:00 w siedzibie organizatora przetargu (adres: ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, sala konferencyjna 204.), oferta złożona po terminie składania ofert zostanie odrzucona,

 2. termin związania ofertą wynosi 30 dni liczonych od dnia składania ofert,

 3. Organizator przetargu wybierze oferenta, który spełni stawiane warunki i zaoferuje najwyższą cenę spośród złożonych ofert. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferuje (najwyższą) tę samą cenę, oferenci zostaną zawiadomieni o konieczności złożenia ofert konkurencyjnych,

 4. oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę jest zobowiązany do zapłaty ceny ofertowej w terminie wskazanym w otrzymanej fakturze,

 5. informacja o miejscu i sposobie odbioru (własnym kosztem i staraniem) składnika majątkowego zostanie przekazana nabywcy przez Dział Nieruchomości i Transportu. Przedmioty przetargu zlokalizowane są w siedzibie OZG w Lublinie, ul. Diamentowa 15. Przy odbiorze składnika majątkowego nabywca zobowiązany będzie do przedstawienia osobie przekazującej wskazanej przez kierownika komórki organizacyjnej: potwierdzenia wyboru oferty nabywcy, potwierdzenia zapłaty ceny nabycia, dowodu osobistego,

 6. w przypadku gdy nabywca wyłoniony w przeprowadzonym przetargu zrezygnuje
  z prawa zakupu, w jego miejsce wstępuje kolejny oferent biorący udział w przetargu
  z najwyższą ceną spośród pozostałych ofert,

 7. organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu w całości lub w części bez wyboru oferty i bez podania przyczyny.

informacje na temat:

 1. zbywanych składników majątkowych, udzielane będą pod numerami
  telefonów 81 445 22 84 lub 665 612 663, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 (z wyłączeniem dnia przetargu),

 2. warunków i zasad uczestnictwa w przetargu, udzielane będą pod numerami telefonów 81 445 22 87 lub 885 552 041, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 (z wyłączeniem dnia przetargu).

Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte zbywanych składników majątkowych.

 1. Klauzula informacyjna

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG
  sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, adres: ul. Bandrowskiego 16 , 33-100 Tarnów.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży środka trwałego/złomu powstałego w procesie likwidacji środków trwałych i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b).

 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową.

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 5. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
  w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy,
  a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

Załącznik:

1. Wzór formularza ofertowego na zakup składnika majątkowego.

……………………….

Prezes Zarządu/Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego/Dyrektor Oddziału Inwestycyjno-Remontowego

*niewłaściwe skreślić
Lokalizacja