• Wydanie nr 06/07/2020 z dnia 06 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: ruchomosci
  • Lokalizacja: Toruń, Woj. Kujawsko-Pomorskie
Wydanie nr 04/03/2019 z dnia 04 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

87-100 Toruń, ul. Gagarina 11

tel. 56-611-30-90       faks  56-611-47-97

Ogłoszenie numer 90-DA-G.324.1.2019

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwany dalej Organizatorem, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 143 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu zbywania środków trwałych niebędących nieruchomościami w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

OGŁASZA

PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO - JACHTU,

stanowiącego własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU: JACHT „PROFESOR J. MIKULSKI”,

 

jacht śródlądowy motorowy VOYAGER B pod nazwą PROFESOR J. MIKULSKI, stanowiący własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Numer rejestracyjny jachtu TO-285, przeznaczony dla 12 osób – szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

1. Wywoławcza cena sprzedaży: 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100).   

2. Wadium w wysokości 10% wywoławczej ceny sprzedaży – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące  złotych, 00/100),   

3. Sprzedaż jachtu opodatkowana jest stawką VAT 23% na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710) art. 41 ust. 1, przy uwzględnieniu art. 146a pkt 1.   

II. Warunki uczestnictwa w przetargu:

1. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną lub zdolność do podejmowania czynności prawnych, które wpłacą wadium.

2. Uczestnicy biorący udział w przetargu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1)     wypełnionego i podpisanego formularza (załącznik nr 2) do niniejszego ogłoszenia,

2)     dowodu wpłaty wadium w formie przelewu na rachunek bankowy,

3)     pełnomocnictwa do udziału w przetargu na nabycie przedmiotu - w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika,

4)      uczestnicy przetargu prowadzący działalność gospodarczą wraz z ofertą muszą złożyć

aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony lub wygenerowany nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem składania ofert :

- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: aktualny odpis z 

  centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej,

- w przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba prawna – odpis z KRS,

- w przypadku podmiotu gospodarczego nie posiadającego osobowości prawnej – inny  dokument świadczący o formie jej funkcjonowania.

III. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym zgodnie z treścią formularza oferty stanowiącego załącznik nr 2.

2.      Organizator nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu.

3.      Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN).

4.      Oferta musi być podpisana przez uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny uczestnika lub treścią pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5.      Z wyłączeniem formularza oferty i pełnomocnictwa, pozostałe dokumenty mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika.

6.      Zaleca się, aby złożone dokumenty były trwale ze sobą połączone, a ich strony ponumerowane.

7.      Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.      Złożenie więcej niż jednej oferty w danej części spowoduje odrzucenie tych ofert złożonych przez uczestnika.

9.      Zaleca się, aby oferty były złożone w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i oznaczone nazwiskiem/nazwą (firmą) i adresem uczestnika.

10.  Uczestnik może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Organizator przetargu otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „wycofanie” i podpisana przez uczestnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania uczestnika i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. 

IV.  Sposób kontaktowania się z Organizatorem.

1.    Zapytania związane z przedmiotem sprzedaży należy kierować pisemnie na adres Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dzadmg@umk.pl.

2.    Organizator przetargu jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania, jednak nie później niż przed upływem 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, ze zapytania związane z opisem przedmiotu sprzedaży zawartym w ogłoszeniu wpłynęły do Organizatora nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3.    Przedmiot sprzedaży w przetargu można obejrzeć w terminie uzgodnionym uprzednio z pracownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego, dostępnym w budynku Rektoratu przy ulicy Gagarina11 w pok. 404, pod numerem telefonu 56-611-20-72, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:15 do 15:15.

4.    W związku z faktem, iż przedmiot sprzedaży znajduje się poza siedzibą UMK w Toruniu, Organizator wyznaczy jeden bądź dwa terminy umożliwiające oględziny jachtu w Iławie, o czym zainteresowani zostaną poinformowani.

V.     Wymagania dotyczące wadium.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest zabezpieczenie oferty wadium.

2. Wadium może być wnoszone przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Mikołaja

     Kopernika w Toruniu.

      3. Wadium w formie pieniężnej Oferent wnosi przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: Bank Millennium S.A. Warszawa numer        87 1160 2202 0000 0000 3281 1137, pod rygorem odrzucenia oferty oraz jako warunek konieczny do zawarcia ważnej umowy nabycia przedmiotu przetargu.

     4.   Warunek wpłaty wadium uważa się za spełniony wówczas, gdy kwota wpłynie na rachunek bankowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i zostanie uwidoczniona na wyciągu z rachunku bankowego UMK nie później niż do dnia 26 marca 2019 roku  do godz. 09:00.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który złoży najkorzystniejszą ofertę, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia przedmiotu przetargu. W przypadku odmowy podpisania umowy przez uczestnika lub braku możliwości podpisania umowy z przyczyn leżących po stronie uczestnika, wadium przepadnie na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

6. Uczestnikom , których oferty nie zostaną wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie po unieważnieniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 7 dni od  dnia unieważnienia lub zamknięcia przetargu.

VI.             Miejsce oraz termin składania ofert, otwarcie ofert.

1.        Ofertę należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie w sposób zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia oraz opatrzyć napisem:Przetarg ofertowy na sprzedaż jachtu Profesor J. Mikulski”.

2.        Oferty należy składać w budynku Rektoratu przy ul. Gagarina 11 w Toruniu w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, pokój 404, do dnia 26 marca 2019 roku, do godz. 10:00 lub przesłać na adres Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Administracyjno- Gospodarczy, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń.

3.        Organizator niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

4.        Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2019 roku o godz. 10:15 w budynku Rektoratu, przy ul. Gagarina 11 w Toruniu, pokój nr 402.

VII. Ocena ofert.

 

     1. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

      2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Organizator będzie kierował się kryterium ceny, tzn. zaoferowana najwyższą ceną.

VIII. Termin związania ofertą.

1.        Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.        Bieg terminu rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert.

IX. Rozstrzygnięcie przetargu

1.    Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbędzie się w obecności uczestników.

2.    W części jawnej komisja przetargowa:

a)      stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

b)      ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza, czy wadia zostały wniesione,

c)      otwiera koperty z ofertami, odczytuje oferty,

d)      zawiadamia uczestników o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia przetargu,

e)      przyjmuje oświadczenia lub wyjaśnienia zgłoszone przez uczestników przetargu,

3. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa:

1)      dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert;

2)      sporządza protokół przetargu, który zawiera informacje, o których mowa w Zarządzeniu Nr 143 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu zbywania środków trwałych niebędących nieruchomościami w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

4. W przypadku, gdy najwyższą oferowana cenę zawiera niż jedna oferta, komisja przetargowa

        zarządza dalsze prowadzenie przetargu w trybie aukcji, ograniczonej do tych ofert. Najwyższa oferowana cena stanowi cenę wywoławczą. 

  5. O wyniku przetargu Organizator zawiadomi pisemnie uczestników, którzy złożyli oferty w

      przedmiotowym postępowaniu, a także zamieści informację na własnej stronie internetowej

    (www.umk.pl/uslugi/jacht) oraz miejscu publicznie dostępnym – na tablicy ogłoszeń w

     siedzibie Organizatora przetargu w Toruniu , przy ul. Gagarina 11.

X.  Zawarcie umowy i wydanie przedmiotu przetargu.

1. Termin zawarcia umowy cywilno-prawnej - w terminie do 10 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

2. Termin wpłaty kwoty stanowiącej cenę nabycia przedmiotu przetargu - w terminie do 5  dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.

3. Termin przekazania przedmiotu przetargu nastąpi protokólarnie w terminie do 5 dni, licząc   od dnia uznania rachunku bankowego Organizatora przetargu całkowita ceną

4. O terminie i miejscu podpisania umowy uczestnik, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony drogą elektroniczną, lub pisemnie, np. listem       poleconym.

5. Od dnia protokolarnego przekazania przedmiotowego jachtu, uczestnik przetargu ponosi

    opłatę za hangarowanie, koszty transportu oraz odpowiedzialność za jacht i ryzyko jego utraty.

6.  Uniwersytet zastrzega sobie prawo do:

1) w przypadku, gdy warunki do uznania za najkorzystniejszą spełnia więcej  niż jedna oferta, zastosowania przepisów dotyczących aukcji, 

2)  uznania przetargu za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników

     przetargu nie zaoferował ceny wywoławczej.

XI. Szczegółowe informacje. 

 1Niniejsze ogłoszenie zostanie podane do publicznej wiadomości w terminie od  1 marca do 26 marca 2019 roku  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Organizatora przetargu oraz na stronie internetowej www.umk.pl/uslugi/jacht. Dodatkowo ogłoszenie zostanie opublikowane na portalach internetowych.     

 

Toruń, dnia 28 lutego 2019 roku.

Lokalizacja