Wydanie nr 12/07/2024 z dnia 12 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Ruchomości

Na sprzedaż Skoda Yeti 2.0 TDI DPF MR’09 E4

Wydanie nr 09/07/2024 z dnia 9 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: samochody osobowe
Miejscowość ogłoszenia: Warszawa,
Województwo: mazowieckie

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO – URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

 1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

 1. Tryb przetargu:

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony

 1. Opis pojazdu objętego przetargiem:

Rodzaj pojazdu: samochód terenowy

Marka: Skoda

Model: Yeti 2.0 TDI DPF MR’09 E4

Wersja: Ambition 4x4

Rok produkcji: 2009 rok

Data pierwszej rejestracji: 30.12.2009 rok

Numer nadwozia: TMBJC7NE7F0092631

Kolor: szary metalik

 1. Cena wywoławcza za pojazd:

17 700 złotych brutto

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa w dniu: 14 sierpnia 2024 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej (na parterze).

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane pojazdy:

Pojazd, opisany w pkt. 3, można oglądać w garażu przy ul. Jagiellońskiej 26, w Warszawie, w godzinach 10:00 – 13:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerami telefonów: 225979633 lub 225979392.

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

  1. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wnieść w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 9 sierpnia 2024 r. do godziny 15:00 na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr 91 1020 1097 0000 7202 0007 5564;

  2. wadium wniesione przez wyłonionego w wyniku przetargu nabywcę zalicza się na poczet ceny nabycia pojazdu;  1. wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone zwraca się przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy, niezwłocznie po zakończeniu lub odwołaniu przetargu, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następnego po zakończeniu lub odwołaniu przetargu;

  2. wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku, gdy:

   1. uczestnik przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

   2. uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy lub zapłaty ceny we wskazanym terminie,

  1. wadium nie podlega oprocentowaniu.

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

  1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

OFERTA PRZETARGOWA ZA ZAKUP SAMOCHODU – NIE OTWIERAĆ”

  1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego bądź kuriera w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.30 -15.00 nie później jednak niż do dnia 13 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00; w przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki z ofertą na adres Sprzedającego, a nie data stempla pocztowego;

  2. Termin związania ofertą organizator przetargu określa na 30 dni.

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

  1. imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania i telefon kontaktowy, nr PESEL lub nazwę (firmy) i adres siedziby Oferenta, telefon kontaktowy, nr NIP oraz nr KRS (w przypadku firmy);

  2. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informacje o wpisie do CEIDG;

  3. datę sporządzenia oferty;

  4. oferowaną cenę pojazdu objętego przetargiem;

  5. oświadczenie Oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

  6. dowód wniesienia obowiązującego wadium;

  7. parafowany wzór umowy;

  8. podpis Oferenta lub upoważnionego do występowania w jego imieniu pełnomocnika.

 1. Pozostałe informacje:

  1. Niedotrzymanie warunków formalnych przy składaniu ofert (koperta zaadresowane niezgodnie z wzorem, niedotrzymanie terminu składania ofert, niezaklejenie koperty) skutkować będzie brakiem rozpatrzenia danej oferty.

  2. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli:

   1. została złożona przez Oferenta, który nie wniósł wadium,

   2. oferowana cena jest niższa od ceny wywoławczej,

   3. nie zawiera elementów, danych i dokumentów, o których mowa w ust. 8, są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość.

  1. Oferent, który zaoferuje najwyższą cenę będzie bezzwłocznie powiadomiony i zaproszony do podpisania umowy sprzedaży pojazdu. Wszelkie koszty umowy ponosi Kupujący.

  2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni po otrzymaniu faktury VAT.

  3. Wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nr 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622 i zawarciu umowy sprzedaży.

  4. W przypadku, gdy kilku Oferentów zaoferuje tę samą najwyższą cenę postępowanie przetargowe kontynuowane będzie w formie aukcji pomiędzy Oferentami, którzy zaproponowali najwyższą cenę. Ceną wywoławczą będzie cena zaproponowana w ofertach. Przystąpienie jednego Oferenta wystarczy do przeprowadzenia aukcji. Minimalne postąpienie wynosi 100 zł. O czasie i miejscu aukcji Oferenci, którzy zaproponowali tę samą najwyższą cenę zostaną poinformowani.

  5. Przetarg prowadzony jest na podstawie Uchwały Nr 188/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz.13013) i zgody Marszałka Województwa Mazowieckiego z dn. 22 czerwca 2024 r.

 1. Zastrzeżenia:

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub odstąpienia od przetargu.Do pobrania na stronie internetowej: https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/zamowienia-publiczne-i-przetargi/samochody--ogloszenia-przetargowe.html

 

Lokalizacja

Ruchomości

Proponowane dla Ciebie

SKODA SUPERB III

Cena: 73.000,00

Data: 10.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Piekary Śląskie, slaskie

Na sprzedaż Skoda Yeti 2.0 TDI DPF MR’09 E4

Data: 09.07.2024

Sprzedaż
samochody osobowe

Warszawa, mazowieckie

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakł...

Data: 26.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Szczecin, zachodniopomorskie

Ogłoszenie I publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Rymanów, podkarpackie

Ogłoszenie V publicznego przetargu ustnego nieogra...

Data: 25.06.2024

maszyny, urządzenia
Sprzedaż

Rudnik, lubelskie

Na sprzedaż Zwijarka do blachy Typ XZM-25x3

Cena: 35.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piekło Górne, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka SPA Typ SPA-25

Cena: 17.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Piotrówek, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów i wałków Typ SOJ...

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Sztum, pomorskie

Na sprzedaż Szlifierka do otworów Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Szlifierka do wałków Typ 3A-227

Cena: 12.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Osmolice Drugie, lubelskie

Na sprzedaż Szlifierka RUP Typ RUP-28

Cena: 20.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Józefów, lodzkie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ 2H-135

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Wiertarka kadłubowa Typ WKA-40

Cena: 10.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Toruń, kujawsko-pomorskie

Na sprzedaż Frezarka Typ FFD-W0

Cena: 9.000,00

Data: 25.06.2024

Sprzedaż
maszyny, urządzenia

Dzierżoniów, dolnoslaskie